1833 TARİHLİ NÜFUS DEFTERİNE GÖRE DİVLE KÖYÜ’NÜN İKTİSADİ VE İÇTİMAİ YAPISI

Author:

Number of pages: 379-395
Year-Number: 2019-20

Abstract

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk nüfus sayımı II. Mahmut döneminde 1830-1831 arasında yapılmıştır. Bu nüfus sayımında amaç, devletin asker potansiyelini ve vergi kaynaklarını (özellikle gayrimüslimlerden alınacak cizye için mükellefleri belirlemek) tespit etmektir. Bir diğer amaç, ülkede yaşayan Müslüman ve Müslüman olmayan (gayrimüslim) nüfusu ortaya çıkarmaktır. Bu sayımda sadece erkek nüfus sayılmıştır. 1831 yılında yapılan ilk genel nüfus sayımından sonra 1844, 1852, 1856, 1866, 1881/82 ve 1905 gibi değişik tarihlerde bölgesel veya genel nüfus sayımları yapılarak, kayıtların güncel tutulmasına çalışılmıştır. Bu çalışmamda 1833 tarihli Divle Köyü nüfus defteri incelenmiş, XIX. yüzyılın ortalarında Divle Köyü’ne bağlı karyelerin sosyo-ekonomik yapısı üzerinde durulmuştur. Kayıtlara göre 1833 yılında Divle Köyü’ne bağlı “Kureyş-i Kebîr, Başlamışlı, Çat, Kureyş-i Sağîr, Karamanî ve Berendi” adları ile 6 tane karyesi bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğu genel olarak Divle Köyü’nün merkezinde bulunmaktadır. Köyün genelinde çekirdek aile yapısı görülmekte, hanelerde genellikle 1-3 arasında erkek yaşamaktadır. Yaş grafiğimizde 0-4 yaş arası çocuklar ve 30-34 yaş arası orta yaş grubunun yoğun olduğu görülmektedir. Hane reisleri çoğunlukla çiftçi ve çobanlardan oluşmaktadır

Keywords

Abstract

The first census in the Ottoman Empire II. It was built between 1830 and 1831 in Mahmut period. The aim of this census is to determine the military potential of the state and tax resources (especially the determination of taxpayers for the jizya to be taken from non-Muslims). Another aim is to reveal the Muslim and non-Muslim population living in the country. Only male population was counted in this census. After the first general census in 1831, regional or general population censuses were made on different dates such as 1844, 1852, 1856, 1866, 1881/82 and 1905 and the records were kept up to date. In this study, the population book of Divle Village dated 1833 was examined. In the middle of the century, the socio-economic structure of the caves connected to the Divle Village was emphasized. According to the records, in 1833 the Divle Village ve Kureyş-i Kebîr, Start, Çat, Kureyş-i Sağîr and Berendi Köy has 6 houses with the names. Population density is generally located in the center of Divle Village. There is a core family structure throughout the village and there are usually 1-3 men living in households. In our age chart, it is observed that children between 0-4 years old and middle age group between 30-34 years old are intense. Households are mostly farmers and shepherds

Keywords