YÖNETİCİLİK TECRÜBESİ BAĞLAMINDA İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ KAYNAKLARI HANGİLERİDİR ?

Author:

Number of pages: 24-44
Year-Number: 2019-20

Abstract

Bu araştırmanın amacı D İlinin K Bölgesinde bulunan ilkokullarındaki okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynaklarına ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşlerini incelemektir. Bu amaçla nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu kapsamında, 2018-2019 eğitim öğretim yılında D İlinin K Bölgesinde bulunan resmi ilkokullarında görev yapan dört okul yöneticisi ve 12 öğretmen olmak üzere toplam 16 katılımcının görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmada yönetici ve öğretmenlere araştırmacı tarafından hazırlanmış açık uçlu sorulardan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi tekniğiyle yorumlanmıştır. Öğretmen ve yöneticilerin görüşlerini bildirirken objektif olmaya özen gösterdikleri tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin verdiği cevaplara göre tecrübeli ve tecrübesiz okul müdürlerinin her ikisinin de yasal gücünü zaman zaman kullandıkları ortaya çıkmıştır. Ancak tecrübeli okul müdürlerinin bazı durumlarda yasal güç yerine uzmanlık ve karizmatik gücüne başvurduğunu, yani tecrübeli okul müdürlerinin okul içinde yaşanan bazı sıkıntılı durumlar da öncelikle kendi bilgi birikimi ve tecrübesinden yararlanarak olayı uzmanlık gücüyle çözmeye çalıştıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the views of the administrators and teachers about the power sources used by the school administrators in the primary schools in the K Region of the province of D. For this purpose, qualitative research approach was used. Within the scope of the study, a total of 16 participants, including four school administrators and 12 teachers, were interviewed in the primary schools in the province of D in the 2018-2019 academic years. In the study, an interview form consisting of open-ended questions prepared by the researcher was used. The data were interpreted by the content analysis technique. It has been determined that teachers and administrators care to be objective while reporting their opinions. According to the answers of the teachers and administrators who participated in the research, both experienced and inexperienced school principals have used their legal power from time to time. However, it is concluded that experienced school principals use their expertise and charismatic power in some cases instead of legal power.

Keywords