YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ROL OYNAMA TEKNİĞİNİN FONKSİYONEL KULLANIMI

Author:

Number of pages: 283-293
Year-Number: 2019-20

Abstract

Dünya dilleri arasında Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna mensup ve sondan eklemeli bir dil olan Türkçe, tarihin çok eski dönemlerinden beri geniş coğrafyalarda varlığını sürdürmektedir. Dünyada en çok konuşulan diller arasında yer alan Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, 1980’lerden bu yana büyük bir ilerleme ve ivme kazanmıştır. Günümüzde yurtiçinde ve yurtdışında pek çok kurum, kuruluş veya merkez Türk dilini ve kültürünü tanıtmak ve sevdirmek amacıyla öğretim programlarını yürütmektedir. Belirli bir fikir, olay veya durumun bir grup öğrenci tarafından yine bir grup öğrenciye dramatize edildiği bir öğretim tekniği olan rol oynama, yabancılara Türkçe öğretiminde A1, A2 ve B1 düzeyindeki öğrencilerin konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmelerinde önemli bir işleve sahiptir. Bu çalışmada rol oynama tekniğinin öğrenmeyi kolaylaştırıcı, aynı zamanda pekiştirici etkileri ve sonuçları üzerinde örneklerle durulacaktır.

Keywords

Abstract

Turkish is one of the languages of the Ural-Altaic family of languages and has been in the wider geographies since the very earliest times of history. The teaching of Turkish as a foreign language, which is one of the most widely spoken languages in the world, has gained great progress and momentum since the 1980s. Today, many institutions, organization or language teaching center in Turkey and abroad carry out their teaching programs in order to promote and popularize Turkish language and culture. Role playing, a teaching technique in which a particular idea, event or situation is dramatized by a group of students, has an important role in the development of speaking and listening skills of A1, A2 and B1 students in Turkish teaching to foreigners. In this study, we will focus on examples of the role playing technique facilitating learning, as well as its reinforcing effects and consequences.

Keywords