AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERİN YEREL YÖNETİM YAPILARI

Author:

Number of pages: 248-282
Year-Number: 2019-20

Abstract

AB üyesi ülkelerde yüzyıllardır devam eden devlet gelenekleri neticesinde hukuk devleti, temsili demokrasi, yerel yönetimlerin demokrasinin beşiği sayılması, yerel yöneticilerin seçimle işbaşına gelmesi, ihtiyaçların halka en yakın kuruluşlarca gerçekleştirilmesi, yerel özerklik ve yönetişim gibi ortak prensiplerin benimsendiği görülmektedir. Fakat belirtilen ortak prensiplere rağmen, tek düze bir yerel yönetim yapısı oluşturulmamıştır. AB kapsamında standart bir yerel yönetim yapılanması olmamakla beraber, benzer bazı uygulamaların yer aldığı da ifade edilebilir. Bu çalışmada; AB üyesi ülkelerin yerel yönetim yapıları özet biçimde incelenmiş ve farklılıklar ile ortak bazı uygulamalar ifade edilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Governance and local autonomy, fulfilment of needs by the closest organizations to the public, coming to power of elected local administrators, local governments are considered the cradle of democracy, representative democracy, state of law are adopted as common principles in the EUs’ member countries as a result of their undergoing state traditions for centuries. Despite aforementioned common principles, a standard local government structure has not been established. Although there is no standard local government structure within the EU, some similar applications can be expressed. In this study, the EU member countries’ local government structure is basically examined and similarities and differences among practices are underlined.

Keywords