AŞK KELİMESİNİN DEĞİŞEN İMLÂSI

Author:

Number of pages: 1-23
Year-Number: 2019-20

Abstract

“Şiddetle sevme, şiddetli ve yakıcı sevgi” anlamlarına gelen Arapça kökenli ?aşk, Osmanlı dönemi Türk edebiyatı metinlerinde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Klasik şairin en fazla bahsettiği konunun aşk olması sebebiyle hemen her metinde karşılaşılan ?aşk kelimesi, Arapça ?ışk kelimesinden zaman içinde ?aşka dönüşmüştür. Böyle bir değişim yaşanmış olmasına rağmen çeviri-metinlerde çalışılan eserin dönemi göz ardı edilerek ?aşk imlâsı daha fazla tercih edilmiştir. Makalede Türkçedeki alıntı kelimelerin Klasik şairlerin metinlerinde imlâya nasıl yansıdığı ve ayınla başlayan kelimelerin sözlüklerdeki kullanımları irdelendikten sonra ?aşk kelimesinin sözlükler, Osmanlı Türkçesi ders kitapları ve yabancıların kaleme aldığı gramer kitaplarındaki imlâsı incelendi. Çeşitli yüzyıllara ait harekeli metinlerde ?aşk kelimesinin tarihî seyri takip edilerek söz konusu değişimin ayak seslerinin XVII. yüzyıl metinlerinde duyulmaya başlandığı ancak ?ışk>?aşk değişiminin kesin olarak XIX. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleştiği tespit edildi. Bununla birlikte değişimin sebebi, kelimenin konuşma dilindeki kullanımının edebî metne yansıması olarak belirlendi.

Keywords

Abstract

“Ask” is a word of Arabic origin and it means “severe and burning love.” “Ask” is the most popular subject which is narrated by classic poets. So it is possible to encounter this word in any text. Arabic “ısk” has turned into “ask” in course of time. Despite such a change in translation texts “ask” has been preferred to “ısk” ignoring work’s period. We discussed how quoted words in Turkish is reflected to spelling in poet’s works and how the words beginning with “ayın” takes place in dictionaries. After then we examined spelling of in the word “ask” in dictionaries, Ottoman Turkish textbooks and grammer books which is writed by foreign authors. Historical development of in word of “ask” is followed in texts with vowel point from different centuries. As a result of this ısk>ask exchange begins in the 17th century but certain exchange comes true in the 19th century.

Keywords