TÜRKİYE’DE TÜKETİM HARCAMALARININ ESNEKLİKLERİ VE HANEHALKININ TÜKETİM KALIPLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ

Author:

Number of pages: 409-430
Year-Number: 2019-20

Abstract

TÜİK tarafından hazırlanan 2016 hanehalkı bütçe anketi verilerinden yararlanılan bu çalışmada, COICOP (Amaca göre bireysel tüketim harcaması sınıflandırması) adı verilen sınıflandırma içerisinde yer alan harcama gruplarının esneklik değerlerine yer verilmiştir. Ayrıca COICOP sınıflandırması içerisinde yer alan tüketim harcamalarını etkileyen faktörler de belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada doğrusal regresyon modeline ve sıfır gözlem probleminin yaşanması durumu göz önüne alınan harcama gruplarında ise logistik regresyon modeline başvurulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre; sosyo-ekonomik ve demografik faktörler hanehalklarının harcamalarını etkileyen faktörler arasındadır. Fakat her bir harcama grubunu etkileyen faktörlerde değişkenlik göstermektedir.

Keywords

Abstract

2016 household budget survey data prepared by TÜİK used in this study, the elasticity values of the expenditure groups included in the classification called COICOP (individual consumption expenditure classification) are given. In addition, the factors affecting the consumption expenditures within the COICOP classification are also determined. İn accordance with this purpose, the study linear regression model and the expenditure groups considering the zero observation problem logistic regression model was applied. According to the results obtained; socio-economic and demographic factors are among the factors affecting household expenditures. However, these factors vary in the factors affecting each expenditure group.

Keywords