LEGO DESTEKLİ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE FETEMM' E KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 454-464
Year-Number: 2019-20

Abstract

Bu araştırmada, LEGO destekli STEM etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine ve STEM’ e karşı tutumlarına etkisi incelenmiştir. Fen bilimleri 7. sınıf basit makineler konusunun LEGO destekli STEM etkinlikleri ile öğretiminin gerçekleştirildiği çalışmada, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 7. Sınıf düzeyinde 25 öğrenci katılmıştır. Etkinlikler 8 hafta boyunca devam etmiştir. Araştırmada, deneysel yöntemlerden, ön test-son test tek gruplu araştırma modeli uygulanmıştır. Veri toplama araçları olarak, "Bilimsel Süreç Becerileri Testi" ve "STEM Tutum Testi" kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizleri SPSS paket programı kullanılarak yapılarak betimlenmiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinde (p<,05) ve STEM' e karşı tutumlarında (p<,05) anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgulara göre, fen bilimleri derslerinde LEGO destekli STEM etkinliklerinin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine ve STEM' e karşı tutumlarına olumlu katkı sağladığı sonucunda ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the effects of LEGO supported STEM activities on the scientific process skills of secondary school students and their attitudes towards STEM were examined. In the study a total of 25 students in 7th grade level participated in the 2015-2016 academic year and simple machines course subject were taught with LEGO supported STEM activities. Activities continued for 8 weeks. In this research, pre-test/post-test single-group research model was applied. "Scientific Process Skills Test" and "STEM Attitude Test" were used as data collection tools. The data obtained were analyzed by using SPSS package program. In the results of the statistical analysis, it was determined that there was a significant difference between students' scientific process skills (p<.05) and their attitudes towards STEM (p<.05). According to these findings, it was concluded that implementation of LEGO supported STEM activities in science courses contributed positively to the students' scientific process skills and their attitude towards STEM.

Keywords