FİNANSAL OKURYAZARLIK: DİN ADAMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2019-21
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 21-33
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumun büyük bir bölümüne hitap etme ve onları etkileme gücüne sahip din adamları, ülkenin temel ekonomik ve finansal politikaları doğrultusunda halkı bilgilendirme ve yönlendirme açısından katkı sağlayabilirler. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Trabzon ilinde görev yapan din adamlarının finansal okuryazarlık düzeylerini tespit etmek, finansal tutum ve davranışları hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bu doğrultuda Trabzon ilinde görev yapan 339 din adamından anket yöntemi ile 2016 yılında toplanan veriler tanımlayıcı istatistikler yolu ile analiz edilmiş ve din adamlarının finansal bilgi düzeyleri, tutum ve davranışları ortaya konmuştur. Ayrıca din adamlarının sorulara verdikleri cevaplar açısından aralarında anlamlı farklılıkların olup olmadığını tespit etmek amacıyla Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Sonuç olarak din adamlarının finansal okuryazarlık düzeylerinin yeterli olmadığı ve birçok soru için cevapların benzerlikler içerdiği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The religious men, who have ability of declamation and influence on most of the society, can contribute to informing and leading the public toward the country's main economic and financial policies. In this context, the aim of study is to determine the financial literacy levels of the religious men working in the province of Trabzon and to have information about their financial attitudes and behaviors. Accordingly the data collected from 339 religious men in Trabzon by the questionnaire method in 2016 were analyzed by descriptive statistics and the level of financial knowledge, attitudes and behaviors of religious men were revealed. In addition, Kruskal Wallis test was used to determine whether there are any significant differences among the responses of religious men. As a result, it is determined that the level of financial literacy of the religious men is inadequate and the responses contain similarities for many questions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics