EĞİTİMDE 2023 VİZYONU; DEĞİŞEN/DEĞİŞMEYEN VAATLER

Author :  

Year-Number: 2019-21
Language : null
Konu : EĞİTİM BİLİMLERİ
Number of pages: 1-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye eğitim sisteminde yapılan her yapısal değişiklik eğitimle ilgili ihtiyaç ve gerekliliklerden ziyade genel olarak eğitim siyasetinde rol alanların talepleri ve eğitim bürokrasisindeki değiştirme arzusunun bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Bu değişikliklerde öğretim programlarına dersler eklenmesi, programların güncellenmesi, karşılaşılan çeşitli sorunların çözümü için bu sorunlarla aynı adı taşıyan bir ders eklenmesi, yeni bir açıklama veya mevzuatta değişikliğe gidilmesi yapılan değişiklik hareketleridir. Türkiye’de siyasi parti ve hükümet programlarındaki hedefler eğitim politikaları haline gelmektedir. Bazen de Milli Güvenlik Kurulu, Kalkınma Bakanlığı, Bakanlar Kurulu kararları ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda düzenlemeler yapılmaktadır. Uygulama ve araştırma sonuçlarına göre düzenleme yapılmaması sürecin sürekliliğine zarar getirmekte ve her yönetim değişikliğinde yeni düzenlemelere neden olmaktadır. Ekim 2018 ayında Milli Eğitim Bakanlığınca 2023 Eğitim Vizyonu belgesi açıklandı. Belgenin temel amacı olarak çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık için sarf edebilen, bilimselliğe, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı nesillerin yetiştireceği ifade edilmiştir. Eğitimi bir ekosistem olarak ele alan belge sistemin tüm alt bileşenlerini eş zamanlı tasarlamayı ve değiştirmeyi hedeflemektedir. Demokrasi ve ekonomiyle bütünleşmiş bir eğitim anlayışından hareketle öğrenci, ebeveyn, öğretmen ve okul vizyon belgesinin dört temel kavramı olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada 2023 Eğitim Vizyonu ile ortaya konan hedeflerin gerçekleşme durumları geçmişteki ve mevcut eğitim uygulamalardan hareketle genel bir değerlendirilmesi eleştirel bir bakış açısı ile yapılmaktadır.

Keywords

Abstract

of the demands of those who play a role in the education policy rather than the needs and requirements of education and the desire to change in the education bureaucracy. These changes include adding courses to the curriculum, updating the programs, adding a course of the same name to these problems, changing a new explanation or changes to the legislation. Targets in both political parties and government programs in Turkey are becoming educational policies. Sometimes regulations are made in line with the National Security Council, the Ministry of Development, the decisions of the Council of Ministers and the opinions of civil society organizations. The lack of regulation according to the results of the application and research results in harm to the continuity of the process and causes new regulations in every management change. In October 2018, the Ministry of National Education issued a 2023 Education Vision document. The main aim of the document is to raise conscious, sensitive, qualified, moral generations with future skills who are interested in science and who can use this skills for the benefit of humanity. The document that addresses education as an ecosystem aims to design and modify all sub-components of the system simultaneously. Based on an educational approach integrated with democracy and the economy, “student, parent, teacher and school” are considered as the the four basic components of the Education Vision document. In this study, a general evaluation of the objectives of the 2023 Education Vision is done with a critical point of view from the past and current educational practices.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics