ÇARPIK KENTLEŞME VE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN İNCELENMESİNDE ÇARPICI BİR ÖRNEK: KANARYA MAHALLESİ

Author :  

Year-Number: 2019-21
Language : null
Konu : MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM
Number of pages: 122-143
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de 1950’li yıllar ile kırsal kesimden kentlere doğru hareket eden göç dalgası beraberinde yoğun nüfus ve rastgele yapılaşma problemlerini ortaya çıkarmıştır. Bunu izleyen dönemlerde ilk olarak gecekondulaşma olarak ortaya çıkan bu durum zamanla yerini rastgele yapılan konutlara ve çarpık kentleşmeye bırakmıştır. Kentsel mekânların fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevre şartlarından dolayı zamanla ortaya çıkan kentsel dönüşüm uygulamaları temel olarak aslında bir sürecin bütününü temsil etmektedir. Fiziksel, sosyal ve ekonomik dinamiklerin birbirini takip ettiği ve iç içe girdiği dönüşüm çalışmaları ile kentsel mekânlarda yaşanan değişimlerin sonucu köhneleşen bölgeler ortaya çıkarılarak müdahale edilmesi gereken alanlar tespit edilmiştir. Bu süreçteki uygulamaların en iyi izlendiği yerlerden birisi de Küçükçekmece Kanarya mahallesidir. Temel problemi sağlıksız yapı stoğu ve bunun beraberinde getirdiği suç, dışlanmış gruplar, gelir seviyesi düşük mahalleliler dolayısıyla Kanarya Mahallesi kentsel dönüşüm dinamiklerini beraberinde taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı çarpık kentleşme ve kentsel dönüşümün uygulamalarını Kanarya Mahallesi üzerinden incelemektir.

Keywords

Abstract

In Turkey, migratory waves moving from rural areas to urban areas have revealed about problems of overpopulation and random construction. In the following periods, this situation, which caused as squatter settlements first, then has transformed into unplanned urbanization. Urban regeneration applications that caused in time due to physical, social, economic and environmental conditions of urban places represent essentially the whole of that process. As a result of regeneration works in urban places which physical, social and economic dynamics have examined, slums regions have been identified. One of the best applications of this process is also Kanarya neighborhood in Istanbul, Kucukcekmece. Due to the unplanned urbanization and the high crime rate, excluded groups and low income level, the Kanarya neighborhood involves the dynamics of urban regeneration. The aim of present study is to examine both urbanization and urban regeneration applications in Kanarya neighborhood.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics