TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2019-21
Language : null
Konu : SOSYAL BİLİMLER
Number of pages: 106-121
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal belediyecilik, en geniş manasıyla, belediyelerin ürettikleri politikalarda insanı esas almalarını, insan ve toplum merkezli uygulamalar gerçekleştirmelerini sağlayan bir anlayış olarak tanımlanabilir. Türkiye’de özellikle 1990’lı yıllardan itibaren bazı belediye başkanlarının kişisel gayretleri ve çalışmaları ile uygulama alanını genişletmeye başlayan sosyal belediyecilik anlayışı, şehirlerin rekabeti ve tanıtımında önemli politika unsurlarından biri olmuştur. Bu hizmetler daha çok sosyal yardım, sosyal hizmetler ve kültürel faaliyetler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Sosyal Belediyecilik Algısını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği üzerinden sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yaptıkları hizmetlerin ortaya konulması ve bu hizmetleri yürütenler ile faydalananların sunulan hizmetlere ilişkin algı ve tutumlarının tespit edilmesidir. Bu kapsamda, sosyal devlet/refah devleti, sosyal politika ve sosyal belediyecilik kavramlarına ilişkin literatüre yer verilmiştir. Ardından İBB’nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürüttüğü hizmetler ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Social municipality can be defined as an understanding that allows municipalities to take people on the basis of the policies they produce and to implement human and community based practices. In Turkey, especially in the 1990s, the concept of social municipality, which started to expand its application area with the personal efforts and efforts of some mayors, became one of the important policy elements in the competition and promotion of cities. These services are mostly carried out within the framework of social assistance, Social Services and cultural activities. The aim of this study is to reveal the perception of social Municipality within the framework of social municipality understanding through the Istanbul Metropolitan Municipality sample and to determine the perceptions and attitudes of the operators and beneficiaries regarding the services offered. In this context, the literature on the concepts of social state/welfare state, social policy and social municipality has been included. Then, the services provided by the IBB within the framework of social municipality understanding were discussed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics