STRES VE STRES YÖNETİMİNİN İŞGÖRENLERİN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2019-21
Language : null
Konu : SOSYAL BİLİMLER
Number of pages: 212-223
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Stres, bireylerin iş yerinde ya da çevresinde yaşadığı negatif durumlar karşısında ortaya çıkan fizyolojik veya psikolojik tepkileri ifade etmektedir. Sanayi devrimiyle birlikte yaşanan değişimlerden sonra yaşam koşullarının değişiklik göstermesi, insanların bu değişimlere ayak uydurma çabalarını ortaya koymuştur. Bu bağlamda, değişikliklere bir bütün olarak uyum sağlamaya çalışmak mümkün olmamakta ve bu uyum sağlama sürecinde değişim, stresi de beraberinde getirmektedir. Günümüzde ekonomide, fiziki çevrede, teknolojide vb. pek çok unsurda meydana gelen değişimler turizm endüstrisinin temel taşı olan konaklama işletmelerini de etkisi altına almaktadır. İnsanlar hayatlarının önemli bir bölümünü işyerlerinde geçirmekte ve en fazla bu ortamlarda stresle karşılaşmaktadırlar. Konaklama işletmeleri emek gücünün fazla olması dolayısıyla insana çok fazla ihtiyaç duyulan ve stresin çok yoğun yaşandığı bir iş alanıdır. Bu bağlamda konaklama işletmesi yönetimi, iş görenlerin üzerinde stres yaratan unsurları en aza indirmek için gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda çalışmanın temel amacı, konaklama işletmelerinde strese yol açan nedenleri, herhangi bir sorun oluşması durumunda stresin nasıl yönetildiğini, stres ve stres yönetiminin turizm personellerinin verimliliği üzerinde nasıl bir etki yarattığını incelemektir.

Keywords

Abstract

Stress is refers to the physiological or psychological reactions of individuals in the face of negative situations in the workplace or the environment. The changes in the living conditions after the changes with the industrial revolution revealed the efforts of people to keep up with these changes. In this context, it is not possible to try to adapt the changes as a whole and this change in the process of adaptation brings with it stress. Today, in the economy, physical environment, technology, etc. the changes in many elements influence the accommodation businesses, which are the cornerstone of the tourism industry. People spend a significant part of their lives in workplaces and face the most stress in these environments. Accommodation businesses need a lot of people because there is more labor force and they are a business area where stress is very intense. In this context, accommodation businesses managements should take the necessary measures to minimize stress on employees. In line with this information, the main purpose of the study is to examine the causes of stress in accommodation establishments, how stress is managed in case of any problems, and how stress and stress management have an impact on the efficiency of tourism personnel.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics