ROMA ORDUSUNDA SOSYAL YAŞAM: AİLE VE EVLİLİK

Author :  

Year-Number: 2019-21
Language : null
Konu : Eski Çağ Tarihi
Number of pages: 144-149
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Roma devleti, dünya kültüründe önemli bir yere sahiptir. Devlet yönetimi, ordu stratejileri, kültür unsurları ve hukuki konular bakımından özel bir devlet olan Roma devletinde ordu, tarih araştırmalarında öne çıkar. Roma ordusunda görevli askerlerin sosyal yaşayışları ve yasakları her zaman araştırmalarda kendisine yer bulmuş ve bu çerçevede çeşitli fikirler öne sürülmüştür. Bu bağlamda Romalı askerlerin aile kurumuna dair tutumu, konuyla ilgili bazı yaptırımlar ve bunun toplum içindeki yeri ilgi çekici bir konudur. Aile her toplumda olduğu gibi Roma toplumunun da temelini oluşturan yapıdır. Bu yapının kurulmasında ataerkil özellikler ön plana çıkarken evlilik ve aile kurulması ile ilgili bazı yasakların bulunması bu konunun araştırılmasını ilginç ve gerekli kılmaktadır. Roma ordusundaki askerlerin evlilikleri için bazı şartlar gerekli görülmüştür. Bu gerekli şartlar dönem dönem değişikliğe uğramıştır. Evliliğin yasaklanmış olduğu dönem Roma devletinin kuruluş döneminden başlayarak uzun bir süre etkisini sürdürmüştür. Çünkü bu durum toplumun devamlılığı için gerekli görülen aile kurumundaki artışı engellerken askerlik görevindeki bireyleri sosyal anlamda da eksik bırakmıştır. Yasakların gerekçesi olarak gösterilen “askerlerin yalnızca savaşa odaklanmaları” meselesi, askerliğin prestijli bir meslek halini alması ve profesyonel bir ordu kurulmasıyla ortadan kalmıştır. Böylece toplumsal kurumlar arasındaki bu çelişki de yok edilmiştir.

Keywords

Abstract

The Roman state has a crucial place in the world culture. The military is highlighted in history studies about Roman state which has a vital place regarding to state administration, army strategies, cultural aspects and legal issues. Social lives of soldiers and prohibitions imposed on them in the Roman army have always been included in the research and various opinions have been offered in this sense. In this context, attitudes of Roman soldiers towards family notion, certain sanctions on this matter and the place of these issues in the society have always been attractive topics during the history. As in any other societies, the family was the foundation of the Roman society. In the establishment of this structure, it is interesting and necessary to investigate the patriarchal characters in advance and the prohibition of family membership. There were certain restrictions for a soldier of the Roman army to get married. These necessary restrictions differed time to time. The period when the marriage was forbidden influenced a long time as of the founding period of the Roman state. While these restrictions prevented the number of family institution which was seen as necessary for sustainability of the society from increasing, this situation also made soldiers incomplete in terms of social life. The reason given why the soldiers were prevented from getting married was to “lead them to focus on only fighting” was eliminated since military service was a prestigious occupation anymore and a professional army was formed. Thus, this contradiction between social institutions was abolished.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics