ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YEŞİL ÜRÜN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN ÇEVRESEL TUTUM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-21
Language : null
Konu : İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı
Number of pages: 224-238
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Doğadaki bütün canlılar çevrede meydana gelen değişikliklerden etkilenmektedir. Gün geçtikçe sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte çevre kirliliği artmakta ve canlılar için ciddi sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Son yıllarda eğitim ve kültür düzeyinin artması, teknolojiye erişimin daha kolay hale gelmesi çevreye olan duyarlılığı artırmaktadır. Bu bağlamda tüketiciler satın alma davranışlarındaki rutinlerini çevreye daha duyarlı olacak şekilde revize etmektedirler. Yasaların ve çevreye duyarlı tüketicilerin bu yöndeki baskıları işletmelerin de sosyal sorumluluk bilinçlerinin gelişmesini sağlamaktadır. Pazarlamacılar da bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak tutundurma faaliyetlerini çevre duyarlılığına yönelik mesajlar vererek gerçekleştirmektedir. Çalışma kapsamında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri üzerinde anket uygulaması yapılmıştır. Anket sonucunda elde edilen veriler SPSS 23.0 paket programına aktarılarak gerekli analizler yapılmış ve analiz sonucunda tüketicilerin çevreye yönelik tutumlarının yeşil ürün satın alma davranışları üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

All living things in nature are affected by changes in the environment. With the development of industrialization day by day, environmental pollution increases and serious consequences for living beings. In recent years, increasing the level of education and culture, making access to technology easier increases the sensitivity to the environment. In this context, consumers are revising their routines in purchasing behavior to be more sensitive to the environment. The pressures of the regulations and the environmentally conscious consumers in this direction also provide the social responsibility consciousness of the enterprises. Marketers also realize their promotional activities by giving messages about environmental awareness by taking these developments into consideration. in the scope of the study, a questionnaire was applied on the students of the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Selçuk University. The data obtained from the survey were transferred to SPSS 23.0 package program and the necessary analyzes were made and it was determined that the attitudes of consumers towards the environment had a positive effect on the green product purchasing behaviors.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics