OKUL SPORLARI VOLEYBOL MÜSABAKALARINA KATILAN ERKEK SPORCULARIN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-21
Language : null
Konu : BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
Number of pages: 34-42
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma; okul sporları voleybol müsabakalarına katılan erkek sporcuların sürekli kaygı düzeylerini bazı değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmamız kapsamında araştırma grubunu, Elazığ il merkezine bağlı 2018-2019 eğitim öğretim döneminde okul sporları voleybol müsabakalarına katılan ortaöğretim düzeyindeki erkek voleybolculardan rastgele seçilmiş 161 erkek sporcu oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların sporcuların demografik bilgilerini belirlemek amacıyla kişisel bilgi formu (yaş, sınıf, anne ve baba eğitim durumu, okul takımında oynama yılı ve ailede başka spor yapan kişi) ve kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla Spielberger’ in “Sürekli Kaygı Envanteri” kullanılmıştır. Değişkenlerin frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları hesaplanmış ve çoklu gruplar değişkenlerinde Çift Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), iki bağımsız grup arasındaki farkın anlamlılığı için t-testi kullanılmıştır. Anlamlı farklılığın tespit edildiği analizlerde ise hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey testi kullanılmıştır. Çalışmada hata düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda; yaş, sınıf, ailede başka spor yapan olması ve anne babanın eğitim durumları değişkenlerine bağlı olarak sporcuların yarışma öncesi ve sonrası sürekli kaygı hissetme durumları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Okul sporları voleybol müsabakalarına katılan ortaöğretim düzeyindeki erkek voleybolcular 47,29 ortalama ile sürekli kaygı düzeylerinin ortalamanın üzerinde yüksek olduğu gözlenmiştir

Keywords

Abstract

This study was conducted with the aim of investigating the trait anxiety levels of male athletes who participate in volleyball competitions in school sports in terms of some variables. Within the framework of the study, the study group included 161 randomly chosen male athletes who participated in volleyball competitions in school sports in the 2018-2019 education period. In order to determine the demographic information of the participating athletes in the study, a personal information form (age, grade, parents’ education levels, years of playing in the school team and existence of other athletes in the family) was used and in order to determine the trait anxiety levels, Spielberger’s “State-Trait Anxiety Inventory” was used. The variables were calculated for frequency (f) and percentage (%) distributions. For variables of multiple groups, two-way variance analysis (ANOVA) was used while for the significance of the difference in two independent groups, the t-test was used. In the analysis where the difference was discovered, the Tukey test was used to determine between which groups the significant difference was. The level of significance in the study was determined as p<0.05. As a result of the study, based on the variables of age, grade, the existence of other athletes in the family and parents’ education level, it was determined that there was no significant difference in the trait anxiety levels of athletes before and after the competition. It was further observed that the secondary-education level male volleyball players who participated in volleyball competitions in school sports had high trait anxiety levels above average with a mean score of 47.29.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics