MARKA ÖĞELERİNİN MARKA SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2019-21
Language : null
Konu : İşletme Yönetimi
Number of pages: 190-211
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ticaret, insanların varoluşundan itibaren hayatlarında önemli bir yer edinmiştir. Çünkü, ihtiyaçlarını ticari yollarla giderlermişlerdir. Marka her zaman ticarette en önemli rolü üstlenmiştir ve ticaretin yapıtaşı konumundadır. Çünkü, ticaret yapan insanların piyasada fark yaratması için, müşterilerin dikkatini çekmenin en kolay yoludur. Marka oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. En önemlisi, oluşturacağımız markanın, firmamızı, aynı zamanda sattığımız ürün veya hizmeti çağrıştırması gerekmektedir. Bir marka için en önemli şeylerden biri de marka unsurlarıdır. Bu çalışmada, marka öğelerinin marka sadakati üzerinde etkisi araştırılmıştır. Araştırmada, anket tekniği ve nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, tüketicilerin marka sadakati açısından marka öğelerini değerlendirmeleri istendi. Verilerimiz anket uygulama metodu ile bulunmuştur. Dört yüz yirmi dokuz kişiye uygulanan anket 5’ li likert ölçeğine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Anket katılımcılarının demografik özellikleri göz önünde bulundurulmuştur. Verilerde SPSS 22 programı kullanılmıştır. Değerlerin normal dağılıma uyup uymadığının anlaşılması için Kolmogorov-Smirnov testi, iki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılması için t-testi, ikiden fazla bağımsız grupta tek yönlü varyans analizi (ANOVA), sürekli değişkenler arasında Spearman Korelasyon analizleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, marka sadakatinin, tüketicilerin demografik özelliklerinden etkilenmediği ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda, marka öğelerinin marka sadakati ile bağlantılı olabileceği görülmüştür.

Keywords

Abstract

The trade from the existanse of people has taken important place in their lives. Since they take care of their needed through trade. Brand has always played the significant role in trade and its placed on the most important component to make a difference to its compatitor, people who is in trade should take their customers attention and the brand make this easier. While creating a brand, there are some issues needs to be considered. The brand which we are going to create needs evoke the product, services and the company’s feature. On the other hand, for the brand force the most important things is the element of brand. In this research,its investigted the effects of brand element on brand loyalty, in the research, it used some technique like survey technique and quantitative research teqnique. In the study, consumers were asked to evaluate brand element in terms of brands loyalty. In this research our data were determined by survey application. The survey was applied to four hundred and twenty nine people and prepared in accordance with quinary likert scale. The participant’s demographic characteristics were taken into consideration. In the datas SPSS22 program was used. In order to control of the values following distribition Kolmogrov-Smirnov test has been used, between two unrelated t-test has been applied for two unrelated group’s quantitave continous comparision. More than two unrelated group analysed by using one way varians method which called (ANOVA). Between continous variables Sperman Correlation analyses has been also used. As a conclusion, beign loyal of a brand is not affected by consumer’s demographic arttributes, at the same time brand elements can be related with brand loyalty.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics