TÜRK TOPLUMUNDA KÜLTÜR, EKONOMİ VE SİYASET İLİŞKİSİ

Author :  

Year-Number: 2019-22
Language : null
Konu : İktisat Sosyolojisi
Number of pages: 62-77
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ortaçağ Avrupası’nda Feodal sistem egemendi. Feodal sistemde üretim tarıma dayalıydı. Avrupa’da yükselen orta sınıflar Sanayi devrimi ve Fransız devrimi ile Feodalizmi yıkmıştır. Avrupa’da feodalizmin yerine daha verimli ve rasyonel bir sistem olan kapitalizm kurulmuştur. Bu süreçte Liberalizm Batılı toplumların temel modernleşme ideolojisi olmuştur. Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu için, Avrupa ülkelerinin gerçekleştirdiği gibi, toplumsal değişmeye ve yeni bir toplum yaratılmasına ihtiyaç olduğu tüm Osmanlı aydınları tarafından kabul edilmiştir. Ancak, Birinci Dünya Savaşının ardında Osmanlı Devleti çökmüş, saltanat ve hilafet son bulmuştu. 20. yüzyılda en etkin unsur ekonomiydi. Batılı toplumların ihtirasları ekonomiye odaklanıyordu. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin elitleri de medeniyetin yolunun sanayileşmekten geçtiğini görmüştü. Cumhuriyeti kuran elitler iktisadi kalkınmanın temel ve öncelikli koşulunun zihniyet değişikliği olduğunu fark etmişlerdi. Bu bağlamda çalışmada Türk toplumunda kültür, ekonomi ve siyaset ilişkisi üzerinde durulmaktadır.

Keywords

Abstract

Feudal system was dominant in medieval Europe. Production in the feudal system was based on agriculture. The rising middle classes in Europe destroyed Feudalism by twin revolutions which were Industrial revolution and the French revolution. In Europe, feudalism was replaced by capitalism, a more efficient and rational system. In this process, Liberalism became the basic modernization ideology of Western societies. It was accepted by all Ottoman intellectuals that the need for social change and the creation of a new society for the emancipation of the Ottoman Empire, as the European countries did. However, after the First World War, the Ottoman Empire collapsed and the reign and caliphate ended. The most effective factor in the 20th century was the economy. The ambitions of Western societies focused on the economy. The newly established Republic of Turkey's elite also had seen that industrialization was the path of civilization. The elites who founded the Turkish Republic realized that the basic and priority condition of economic development was the change of mentality. In this context, the study focuses on the relationship between culture, economy and politics in Turkish society.

Keywords


 • Ağırman, Cemal (2007), Dünya-Ahiret Dengesinde Zenginlik ve Yoksulluk, Ensar Yayınları.

 • Aydar, Metin (2019): Risale-i Tedbir-i Umran-ı Mülki, Kitabevi Yayıncılık

 • Dorrıen, Gary (2009): Social Ethics in the Making: Interpreting an American Tradition, Wiley- Blackwell

 • Huberman, Leo (2017): Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, İletişim Yayınları, 18. Baskı

 • Mollaer, Fırat (2016): Liberal Muhafazakarlık Karşısında Nurettin Topçu, Dergah Yayınları, 2. Baskı

 • Sınger, Peter (1993): How Are We to Live?: Ethics in an Age of Self-Interest, Random House.

 • Şentürk, Recep (2009): “Değişen Toplum ve Ahlak: Modern Türk Toplumunda Değerler Krizi”, edi. Çağımızın Ahlak Bunalımı ve Çözüm Arayışları [Editör: Hüseyin Sarıoğlu], Nesil Matbacılık

 • Toprak, Zafer (2019): Türkiye’de Yeni Hayat: İnkılap ve Travma 1908-1928, Doğan Yayıncılık, 3. Baskı

 • Türkdoğan, Orhan (1998): Ziya Gökalp Sosyolojisinin Temel İlkeleri, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2. Baskı

 • Ülken, Yüksel (1981): Atatürk ve İktisat, T. İş Bankası Kültür Yayınları

 • Ünsaldı, Levent (2014): Bir Ekonomizm Eleştirisi, Heretik Yayıncılık

 • Yıldırım; Ergün (2012): Hayali Modernlik: Türk Modernliğinin İcadı, Doğu Kitabevi, 2. Baskı

                                                                                                    
 • Article Statistics