BELEDİYELERİN EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT ALANINDAKİ ÇALIŞMALARININ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ: BEYLİKDÜZÜ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2019-22
Number of pages: 187-206
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kentlerde sosyal, ekonomik ve fiziksel çevrenin karşılıklı etkileşimiyle belirlenen yaşam kalitesi; yerel ve ulusal düzeydeki politika ve uygulamalardan etkilenmekte; bu nedenle yerel yönetimlere önemli görevler düşmektedir. Bu minvalde; halka yakınlık ve yerindenlik ilkesi kapsamında hizmet veren yerel yönetimlerin en önemli yapı taşı belediyelerdir. Bu çalışmada; belediyelerin gerçekleştirdiği eğitim, kültür ve sanat hizmetlerinin yaşam kalitesi üzerine etkisinin belirlenmesi, çalışmaların amacına ulaşmasını engelleyen faktörlerin, tespiti, olumsuz etken ve sorunlara yönelik çözüm önerileri ve hizmetlerin geliştirilmesi için bir yöntem oluşturulması amaçlanmaktadır. Belediye çalışmalarının yaşam kalitesi üzerindeki etkisini analiz etmek amacıyla; sürekli göç alan anakent İstanbul’un; 2017 TUİK verilerine göre nüfusu 314.670’e ulaşan ve günümüze kadar her yıl sürekli artış yaşandığı görülen Beylikdüzü ilçesi evren alınmıştır. Hızlı nüfus artışı kentlerde; kültür, sosyal, güvenlik, spor, rekreasyon, konut, sağlık, eğitim, çevre ve ulaşımla ilgili ihtiyaçlara göre hizmet üretilmesi gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, kentlerde yapılan eğitim, kültür ve sanat çalışmalarının bir plan çerçevesinde gerçekleştirilmesi, doğru iletişim ve yönetim süreçlerinin sağlıklı işlemesi gerekmektedir.

Keywords

Abstract

Quality of life determined by the interaction of social, economic and physical environment in cities; local and national policies and practices; therefore, local governments have important duties. In this manner; The most important building blocks of the local administrations serving within the scope of the principle of proximity to the people and the location of the locality are the municipalities.In this study; The aim of this course is to determine the effects of education, culture and art services on the quality of life of municipalities, to determine the factors that prevent the achievement of the aims of the studies, to propose solutions for negative factors and problems and to develop a method for the development of services. In order to analyze the impact of municipal studies on the quality of life; Beylikdüzü is one of the main district of Istanbul. According to 2017 TUIK data, the population of Beylikdüzü district, whose population has reached to 314.670 and has been continuously increasing every year until today, has been taken as the main base. Rapid population growth in cities; culture, social, security, sports, recreation, housing, health, education, environment and transportation needs to be produced according to the necessity of service needs. For this reason, the education, culture and art studies carried out in the cities should be carried out within the framework of a plan, and the correct communication and management processes should function properly.

Keywords