ÇOCUK GELİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN SANAT EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-22
Number of pages: 174-186
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı çocuk gelişim programı öğrencilerinin sanat eğitimine yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Fırat Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Gelişim programı birinci ve ikinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Evrenin tümü örneklem olarak alınmıştır. Bu nedenle ayrıca örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Aykanat (2018) tarafından geliştirilen Sanat Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. 5’li Likert tipide olan ve 23 maddeden oluşan ölçek sanattan hoşlanma ve sanatın katkısı (10), sanata yönelik olumsuz tutumlar (7), iletişim arttırıcı rolü (3) ve önemlilik rolü (3) olmak üzere dört alt faktörden oluşmaktadır. Öğrencilerin sanata yönelik tutumları hem genel hem de dört alt boyutta analiz edilmiş ve cinsiyet, sınıf düzeyi ve üniversite değişkenleri açısından farklılık olup olmadığı ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the attitudes of the students of Child Development Program aboutart education. The population of the study consisted of first and second year students of Fırat University, Kayseri University and Cumhuriyet University Child Development Program in 2018-2019 academic year. The whole population was chosen as a sample. Therefore, no sample selection was made. Attitude Scale for Art Education developed by Aykanat (2018) was used as the data collection tool. The five-point scale which consists of 23 items includes four subscales entitled “enjoying art and contribution of art” (10 items),negative attitudes towards art” (7 items), “communication-enhancing role of art” (3 items) and “role of being important” (3 items). Students’ attitudes were analyze based on four subscales and whole scale and it was determined whether there were statistically significant differences in terms of gender, class level and university variables.

Keywords