SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE UYGULAMALI VE TEORİK OLARAK SES FİZYOLOJİSİ ANLATILMASININ EĞİTİM SÜRECİNE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2019-21
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 247-257
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan sesi pek çok kaynakta ve araştırmada belirtildiği gibi mükemmel bir enstrüman olarak tanımlanmaktadır. İnsanda ses üretimi ile bir müzik aletinde ses üretimi arasındaki en önemli farkın müzik aletinde ses üretimi direk olarak kontrol edilebilirken insan sesi üretilirken dolaylı bir kontrol sağlanmaktadır. Çünkü insan- da mükemmel sesi elde edebilmek için birçok organın birlikte hareket edebilmesi gerektirmektedir. Bu nedenle ses eğitimi sürecinde tıpkı yeni bir müzik aletinin öğ- retilmesine başlandığında çalgının bölümlerinin ve özelliklerinin anlatıldığı gibi se- sin oluşumunda yer alan organlar ve işlevlerinin öğrencilere anlatılması çok önemli olarak görülmektedir. Özellikle ses eğitimi başlangıcında dersin temel konularıyla birlikte ses fizyolojisinin tıp eğitimi boyutunda olmasa da genel olarak anlatılması- nın eğitim sürecine olumlu bir katkısının olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda yapılan bu araştırmada; Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanat- ları Bölümünü lisans birinci sınıfta ses eğitimi dersi alan 10 öğrenciye ses eğitimi temel konuları ile birlikte ses fizyolojisi de uygulamalı olarak anlatılmış ve sekiz haftalık eğitim sonucunda değerlendirme yapılmıştır. Araştırma sonucunda ses eği- timi sürecinde ses fizyolojisinin uygulamalı ve teorik olarak anlatılmasının öğren- cinin eğitim sürecine önemli bir katkısının olduğu derse olan ilgiyi artırdığı sonu- cuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

As specified in many sources and researches, human voice is defined as an excellent instrument. The foremost difference between voice producing in human body and in an instrument is that the production can directly be controlled in musi- cal instruments but cqan only be controlled indirectly in human body. Since to be able to produce the perfect voice in human body, several organs have to act in uni- son. Therefore it is important to narrate the human body’s parts that take part in vo- ice producing to students just as a musical instrument’s parts and features. Most especially in the beginning of voice training, explaining voice physiology, not as complex as in medicine but generically, with the basic issues will have positive contribution to the training process. In this context research conducted, the voice physiology have been explained among with the basic issues to 10 undergradurate students who take voice training classes in their first year in Uludag University Fi- ne Arts Faculty and after eight weeks training the results have been evaluated. In consequence of the research, it is concluded that the exposition of voice physiology both theoretically and practically to the students have an positive impact and en- hances the relevance to the lectures.

Keywords


 • Çevik, S., 1997, Koro Eğitimi ve Yönetim Teknikleri, Doruk Yayımcılık, s. 35- 45, Ankara.

 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Trabzon; Celepler Matbaacılık.

 • Davran, Y., 1997, Şarkı Söyleme Sanatının Öyküsü, Evrensel Müzikevi, s. 99, 122, 194, Anka- ra.

 • Gould, W. J., 1991, Caring for the Vocal Professional, Otdoryngology,

 • Göğüş, İ., 1994, Sanatta Yeterlik Tezi, İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Helvacı, A., 2002, Ses Eğitiminde Register ve Rezonans Bölgelerinin Kullanım

 • Helvacı, A. (2012) Şarkı Söyleme Eğitimi Temel Konular ve Uygulamalar, Ekin Yayınevi,

 • İkesus, S., 1965, Ses Eğitimi ve Korunması, Milli Eğitim Basımevi, s.13-16, İstanbul.

 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar- İlkeler- Teknikler, Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Martin, S., and Darnley, L., 1996, The Teaching Voice, Whurr Publishers Ltd., pp. 30-50, Lon- don.

 • Ömür, M., 2001, Sesin Peşinde Pan Yayımcılık, s. 13, 24, 45,52, İstanbul

 • Reid, L. C., 1975, Psyche and Soma, Joseph Patelson Music House, s. 35- 55, New York.

 • Cevanşir, B. ve Gürel, G., 1982, Foniatri, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, s.52, 86,

 • Selen, N., 1979, Akustik Ses Bilimi ve Türkiye Türkçesi, Türk Dil Kurumu Yayınları, A.Ü. Basımevi, s. 10-15, Ankara.

 • Tansu, M., 1963, Durgun Genel Ses Bilgisi ve Türkçe, Türk Tarih Kurumu Basımevi, s. 38, Ankara.

 • Vennard,W., 1967, Singing (The Mechanism and The Tecnic), Carl Fisher İnc., s. 18,22,35,52- 60,80-90, New York.

                                                                                                    
 • Article Statistics