ESKİÇAĞDA YUSUFELİ VE ÇEVRESİ

Author:

Year-Number: 2019-22
Number of pages: 1-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yusufeli ve çevresinin eskiçağı ile ilgili en eski veriler Tunç Çağına yöneliktir. Bu verilerden ilki yol yapımı esnasında bulunan bakır baltalar, ikincisi ise bir mağarada ele geçen tunçtan yapılmış baltalardır. Eski Tunç Çağına ait olduğu düşünülen bu buluntular bölgenin Kafkasya ile sürdürülen ticari ve kültürel ilişkilerini göstermesi açısından önemlidir. Bölge MÖ. 15. yüzyılın (M.Ö. II. binin ortası) sonlarından itibaren, Hayaşa krallığının sınırları içerisine dâhil edilir. Bayburt’tan Artvin’in doğusuna kadar uzanan Hayaşa krallığı, kuzeydoğu Anadolu’nun tarihi için önemlidir. Hitit kayıtlarında isimlerine rastlanmalarının sonucu olarak bölgenin tarih çağlarının başlamasına yol açmışlardır. Çalışma alanı MÖ. I. binde ise Asur kaynaklarına göre Daiaeni, Urartu kaynaklarına göre ise Diauehi olarak isimlendirilen bir beyliğin hâkimiyetindedir. Bu çalışma bölgenin eskiçağ tarihi ile ilgili eksikleri giderebilmek ve bölge tarihine yeni veriler ekleyebilmek için ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

The oldest information about Yusufeli and its surroundings are related to the Bronze Age. The first of these data is the copper axes found during road construction and the second is bronze axes recovered in a cave. Old bronze ages, stated that based on the existence of tight trade and cultural relations the Caucasus. This area from the end of the 15th century (middle of the 2nd millennium BC.), it was included within the boundaries of the Haiasa kingdom. The Haiasa kingdom, which extended from Bayburt to the east of Artvin, was important for the history of northeastern Anatolia. As a result of their names in the Hittite records, they have led to the beginning of the region's historical ages. Study area in the 1st millennium at BC. a principality named Daiaeni, according to Assyrian sources and Diauehi, according to Urartian sources, whose borders reach as far as the Coruh Basin, dominates the region. This paper has taken into consideration in order to eliminate deficiencies related to the ancient history of the region and to add new data to the region’s history.

Keywords