YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN DİL BİLGİSİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK KAYGI DÜZEYLERİ

Author:

Number of pages: 207-218
Year-Number: 2019-23

Abstract

Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrencilerin dil bilgisi öğrenimi sürecinde yaşadıkları kaygı düzeyleri ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin dil bilgisi öğrenimi sürecinde yaşadıkları kaygı durumları ve edindikleri yeterlikler ile ilgili görüşleri, çeşitli veri toplama araçlarıyla alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ise Türkiye’nin batısında bir devle üniversitesinde TÖMER'de C1 kurunda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen verileri analiz etmek için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin dil bilgisi öğrenimi sırasında nadiren kaygı durumu yaşadıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte yabancı öğrencilerin dil bilgisi öğrenimine yönelik öz yeterlik algıları da orta düzeyde tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions of Turkish students as a foreign language about their anxiety levels during grammar learning process. For this purpose, the opinions of the students learning Turkish as a foreign language about their anxiety situations and their competences during grammar learning process were taken with various data collection tools. The case study design, one of the qualitative research designs, was used in the study. The study group of the research is consists of students studying at TÖMER C1 at a state university west of Turkey. Content analysis method was used to analyze the data obtained in the study. As a result of the study, it was found that students who learn Turkish as a foreign language rarely experience anxiety during grammar learning. In addition, foreign students' perceptions of self-efficacy towards grammar learning were found to be moderate.

Keywords