GENÇLİK MERKEZLERİ MEMNUNİYET ÖLÇEĞİ (GMMÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2020-24
Number of pages: 91-103
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet Bu çalışmada gençlerin gençlik merkezlerindeki etkinliklere katılan bireylerin gençlik merkezlerine yönelik tutumlarını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir memnuniyet ölçeği geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçek geliştirme sürecinde geniş bir literatür taraması yapılmış madde havuzu oluşturulmuştur. Spor bilimleri eğitimi ve gençlik liderlerinden alanlarında uzman olan kişilerin görüşleri doğrultusunda memnuniyet ölçeği taslağı oluşturulmuştur. Sorular 5’li Likert tipi şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçek “kolayda örnekleme yöntemiyle” gençlik merkezlerine üye 2053 gönüllü gence ulaşılmış ve ölçek uygulanmıştır. Elde edilen verilerden yola çıkılarak yapılan Açıklayıcı Faktör Analizi sonucunda 20 maddeden oluşan ve 3 faktörlü bir ölçek ortaya çıkmıştır. Açıklanan varyansın KMO değerinin ,94, Bartlett’s Sphericity testi p < 0,001 (x2: 25840,735; df :190; p :0,000 ) olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin Cronbach alpha değerleri; “çalışma” boyutunda ,92 “eğitim” boyutunda” ,71, “yeterlilik” boyutunda ,90 ve ölçeğin tamamında ise ,94 olarak bulunmuştur.Bu sonuçlara göre geliştirilen Gençlik Merkezleri Memnuniyet Ölçeği’nin (GMMÖ) 20 sorulu, 3 faktörlü, geçerli, güvenilir ve kullanışlı bir ölçek olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Summary In this study ,it is aimed to develop a valid and reliable expectation scale towards to youth centers measure the attitudes of young people,participating in the activities in youth center.During the scale development process,a huge literature review was conducted and an item pool was created.With the opinions of experts in the fields of sports science education and youth leaders,a draft of an expectation scale was created.The questions are graded as a five-point Likert type. The scale was reached by 2053 volunteer young people who were members of the youth centers by “easy sampling method” and the scale was applied.As a result of the explanatory factor analysis based on the data obtained,it emerged a three factors scale consisting of 20 items. The explaining variance of KMO value was determined to be 94,Bartlett's Sphericity test p<0.001(x:25840,723;df:190;p:0.000).Cranbach alpha values of the scale;it was found as "working" 92 as as an "education" dimension 71as an "adequacy" dimension 90 and 94 as a whole.It was determined that the Youth Centers Satisfaction Scale(GMMÖ) developed according to these results is a valid,reliable and useful scale with 20 questions and 3 factors.

Keywords