TÜRK TOPLUMU PERSPEKTİFİNDEN ALMAN TARİHÇİ OKULU İLE İKTİSAT SOSYOLOJİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author :  

Year-Number: 2020-24
Language : Türkçe
Konu : İktisat Sosyolojisi
Number of pages: 79-90
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İngiliz Klasik İktisat Okulu Adam Smith tarafından 1776 yılında kurulmuştur. Alman Tarihçi Okulu daha çok İngiliz Klasik İktisat Okuluna eleştiriler yapan Kıta Avrupasına ait bir okul olarak tanınmıştır. Tarihçi Okula göre Kıta Avrupası için tamamen farklı ve daha kapsamlı bir ekonomik sistem gereklidir. Tarihçi Okul üyeleri bireyin ancak sosyal ilişkiler ağı içinde var olabileceğini düşünmüştür. Bu bakımdan bireyi toplumdan soyutlayan, bireyin bencilliğini iktisadi analizin merkezine oturtan Klasik ve Neoklasik İktisat Okullarına karşı çıkmışlardır. Tarihçi Okul bencilliğe ve egoizme dayalı bir refahın mümkün olmadığını savunmuştur. 19. yüzyılın sonlarında Alman Tarihçi Okulunun köklerinden iktisat sosyolojisi adlı alt disiplin doğmuştur. Neoklasik teoriyi yetersiz bulanlar bu alanda çalışmalar yapmıştır. Türkiye’de iktisat sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış önemli isimler arasında Ziya Gökalp, Sabri Ülgener, Ahmet Güner Sayar ve Cahit Talas bulunur. Bu çalışmada, Türk toplumu perspektifinden Alman Tarihçi Okulu ile iktisat sosyolojisi arasındaki ilişki kısaca anlatılmaktadır. Ayrıca, çalışmada Türkiye’nin tıpkı Kıta Avrupası ülkeleri gibi 3. Yol ülkesi olduğu ileri sürülmektedir.

Keywords

Abstract

The British Classical Economics School was founded in 1776 by Adam Smith. The German Historical School is mostly recognized as a Continental European school, which criticizes the British Classical School. According to the Historical School, a completely different and more comprehensive economic system is required for Continental Europe. The members of Historical School thought that the individual can exist only within the network of social relations. In this respect, German economists opposed the Classical and Neoclassical Economics Schools, which isolate the individual from the society and place the selfishness of the individual at the center of the economic analysis. The Historical School argued that prosperity which is based on selfishness and egoism were not possible. At the end of the 19th century, a sub-discipline called Economic Sociology was born from the roots of the German Historical School. Those who found the Neoclassical theory inadequate conducted studies in this field. In the field of economic sociology in Turkey, there are imprortant names like Ziya Gökalp, Sabri Ülgener, Ahmet Güner Sayar and Cahit Talas. In this study, the relationship between German Historical School and the economic sociology is briefly explained from the perspective of Turkish society. Besides in this study, it is suggested that Turkey is a Third Way country just like Continental European countries.

Keywords


 • Collins, Randall (2017), Max Weber: Bir Kılavuz, Phoenix Yayınevi

 • Derya, Hülya (2015), Alman Tarihçi Okulu, Gazi Kitabevi

 • Savaşan, Fatih ; Yardımcıoğlu, Fatih ; Görmüş, Şakir ; Kaya, Süleyman (2019), İslam İktisadı Üzerine Söyleşiler, İktisat Yayınları

 • Sayar, Ahmet Güner (1998), Bir İktisatçının Entellektüel Portresi: Sabri F. Ülgener, Eren Yayıncılık

 • Shionoya, Yuichi (2005), The Soul of the German Historical School: Methological Essays on Schmoller, Weber and Schumpeter, Springer.

 • Talas, Cahit (1960), İçtimai İktisat, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 2. Baskı

 • Türkdoğan, Orhan (1998), Ziya Gökalp Sosyolojisinin Temel İlkeleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları No. 144.

 • Türkdoğan, Orhan (2015), Türk Sanayi Toplumu, Çizgi Kitabevi.

 • Yankaya, Dilek (2014), Yeni İslam Burjuvazisi: Türk Modeli, İletişim Yayınları

 • Zafirovski, Milan (1999),”Economic Sociology in Retrospect and Prospect”, American Journal of Economics and Sociology, Vol. 58.

                                                                                                    
 • Article Statistics