ADÖLESAN SPORCULARDA SPORDA EMPATİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 148-154
Year-Number: 2020-25

Abstract

Bu araştırma ile adölesan bireylerin Spora empati düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 100 (66 Erkek, 34 Kız) lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yön yöntemi olarak nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği seçilmiştir. Araştırmada Erkuş ve Yakupoğlu (2001) tarafından geliştirilen “Sporda Empati Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde verilerin analizi için SPSS paket programı kullanılmıştır. Anlamlılık P<0,05 olarak değerlendirilmiştir.Araştırmada elde edilen veriler; araştırmaya katılan sporcuların empatik eğilimlerinin cinsiyet, yaş ve spor branşlarına göre istatiksel olarak bir anlamlılık tespit edilmemiştir (P>0,05).. Bu çalışmada bayanların erkeklere göre daha duygusal olduğu bireysel sporcuların ise takım sporlarına göre değerlerinin daha yüksek olduğu, yaş ilerledikçe ise sporda empati değerlerinin düştüğü gözlemlenmiştir. Sonuç olarak; Yaptığımız çalışmada adolesan bireylerde sporun empati düzeylerine etkisi görülmemiştir. Adölesan sporcularda empati yeteneğinin kazandırılması sporun kitlelere yayılmasında yararlı olacağı düşünmekteyiz.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to determine the empathy in sports levels of adolescent individuals. The sample group of the study consisted of 100 (66 males and 34 females) high school students, who studied in the 2018-2019 education period. In the study, the survey technique, which is one of the quantitative research methods, was chosen as the data collection method. In the study, the “Empathy in Sports” scale, which was developed by Erkuş and Yakupoğlu (2001), was used. For the analysis of the data collected in the study, SPSS package software was used. The level of significance was regarded as p<0.05.According to the data obtained in the study, it was determined that the empathy tendencies of the participating athletes in the study did not differ in a statistically significant way in terms of gender, age and sports branch (p>0.05). In the study, it was observed that females were more emotional compared to males and athletes who played individual sports had higher empathy values compared to athletes who played team sports. It was also observed that empathy in sports values decreased as the age increased. In the conclusion of our study, it was observed that sports in adolescent individuals did not have any significant effect on empathy levels. We believe that gaining empathy abilities in adolescent athletes will be beneficial in terms of spreading sports to the masses.

Keywords