BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 155-169
Year-Number: 2020-25

Abstract

Bu araştırma, Adıyaman, Harran, Kilis 7 Aralık, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve İnönü Üniversitelerinin Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerinde 2019-2020 yıllarında eğitim-öğretim gören öğrencilerin, duygusal zekâ ve benlik saygısı düzeyleri arasındaki ilişkinin bazı değişkenlere farklılaşmasını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmamıza gönüllü olarak toplamda 500 kişi katılmıştır. Araştırmada veri toplamak için Sporda Duygusal Zekâ Envanteri ve Copersmith benlik saygısı ölçeği kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde IBM (SPSS 25.0 versiyon, Armonk: NY) istatistik paket programı kullanılmıştır. Yapılan Kormogolov-Smirnov testi sonucunda veriler normal dağılım gösterdiği için t-testi ve ANOVA testleri kullanılmıştır. Gruplar arasındaki farkı belirleyebilmek için ise post-hoc testinden yararlanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda yaş, cinsiyet, spor branşı, gelir durumu, anne- baba eğitim durumu değişkenlerinin benlik saygısı ve duygusal zekâ düzeyini etkileyen ortak değişkenler olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, duygusal zekâ ile benlik saygısı arasında anlamsal bir ilişkiye rastlanmamıştır.

Keywords

Abstract

This research was carried out to determine the differentiation of relationship between the emotional intelligence and self-esteem levels of students studying at the Physical Education Teacher training and Coaching Education Departments of Adiyaman, Harran, Kilis 7 Aralık, Kahramanmaraş Sütçü İmam and Inönü universities in 2019-2020 academic year in terms of some variables. A total of 500 people voluntarily took part in our study. Emotional Intelligence Inventory in Sport and Copersmith Self-Esteem Scale were utilized to collect date in the research. IBM (SPSS) 25.0 version, Armonk: NY) statistical package program was used for the statistical analysis of the data. As the data was normally distributed, T-test and ANOVA tests were utilized. Post-hoc test was used in order to determine the difference between groups. Statistical significance level was accepted as p<0.05. As a result of the analysis, it was found that the variables of age, gender, sports branch, income status, education level of parents are common variables affecting self-esteem and emotional intelligence level. The study indicated that there is no significant relationship between emotional intelligence and self-esteem.

Keywords