MİTOLOJİDE YER ALAN SEMBOLLERİN KAYIHAN KESKİNOK 'UN ESERLERİNE YANSIMALARI

Author:

Number of pages: 217-233
Year-Number: 2020-25

Abstract

Mitoloji, insanoğlunun geçmişinin ritüelde düşünce ve tasvirlerle gerçekleştirdiği diyalektikleri olarak; yeryüzünde bulunan ve bütün toplumların düşünce hayatlarındaki ilk ve en temel kaynaklardır. Yaşamla dünyayı bir algılama sistemi içinde ele alan mitoloji bütün dünya görüşlerini kapsamaktadır. Mitoloji kelimesi, Yunanca, bir nevi masal, hikâye demek olan “Mythos” ile, söz anlamına gelen “Logos” kelimelerinden yapılmış olup, eski zamanlarda gelmiş ve yaşamış olan ulusların inandıkları tanrı, kahraman, peri ve devlerin hayat maceralarını içine alan “Mit” hikayelerdir. Mitolojiler bütün toplumlarda insanlar tarafından kutsal sayılan tanrı ve kahramanların efsaneleri bir şekilde sanat eserlerine yansıtılmıştır. Günümüzde çağdaş Türk resminde bu kahramanlar ve hikayeleri motif ve semboller ile, sanatçılarla yaşatılmaya devam edilmektedir. Bu çalışmada Türk kültürü içerisinde, önemli bir yeri olan sanatçımızdan Kayıhan Keskinok'un eserleri, mitolojik anlamda analiz edilerek yorumlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca nitel araştırma yöntemlerinden literatür taraması ile eser incelemesi kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

Mythology is the dialectics of the past of human beings in ritual with thoughts and descriptions; They are the first and most basic sources in the thought life of all societies on earth. Mythology, which covers life and the world in a perception system, covers all world views. The word "Mythology" is made of Greek, a kind of fairy tale, a story, and "Mythos", which means "Logos", which means "Myth". Mythologies are reflected in works of art by people in all geographies. People used their gods and heroes, which they consider sacred, in works of art. In contemporary Turkish painting, these heroes and their stories continue to be kept alive with motifs and symbols. In this study, mythological analysis of the works of our artist Kayıhan Keskinok, who has grown up and has an important place in Turkish culture, has been attempted to be interpreted.

Keywords