İBN ḤAZM EL-ENDELUSÎ VE ṬAVḲU-'L ḤAMÂME Fİ'L İLFETİ VE'L-ÜLLÂF EDLI ESERİ ANALİZİ

Author:

Number of pages: 262-274
Year-Number: 2020-25

Abstract

Endülüs medeniyetinin en önemli şahsiyetlerinden olan İbn. Ḥazm’ın ilmî kişiliğine denk edebî bir kişiliği de vardır. Fıkıh, hadiş, dinler tarihi, mezhepler tarihi, felsefe, mantık ve soybilimi alanlarında seçkin bir âlim, güçlü bir cedelci ve büyük bir düşünür olarak meşhur olduğu kadar; edip, eleştirmen ve soylu bir şair olarak da meşhurdur. Sanat inceliğiyle düşünce gücünü bir arada toplayan nadir şahsiyetlerdendir. Bu çalışma ibn. Ḥazm'ın Ṭavḳu' L-Ḥamâme fi 'L-İlfeti ve' L Üllâf adlı eserinin bilimsel yönden incelenmesidir. İbn. Ḥazım en tanınmış alimlerinden biri olup Batılılar onu daha çok karışlaştırmalı din alanında tanımışlardır. Bu konuyu , ibn. Ḥazm'ın çalışmalarının tanıtımına katkında bulunmak amaçıyla seçtik İki bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümunde ibn . Ḥazm döneminde Endülüs'ün siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı kısaca tanıtılmış ve ibn. Ḥazm 'ın hayatı , edebi yönü, hocaları, çalışmaları ve talebeleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise Ṭavḳu' L –Ḥamâme adlı eseri ele alınmış, eserin yazılma nedeni , konuları , dil ve metodu , Endülüs edebiyatı içindeki yeri üzerinde durulmuştur ve tanıtılmıştır.

Keywords

Abstract

Ibn-Hazm is one of the most important figures of the Andalusian civilization. He also has a literary personality equivalent to his scientific personality. As much as he was famous as a distinguished scholar, a powerful critic and great thinker in the fields of fiqh, hadith, the history of religions, the history of sects, philosophy, logic and genealogy; he was also famous as a critic and noble poet. He is one of the rare figures that combines the delicacy of art and power of thought.. This essay is considered a scientific study of ibn.Hazm 's masterpiece Tavku'l Hamame fil ülfeti vel üllef ,He is one of the most prominent scientists of Andalusia and the western scientists knew him mainly in the domain of comparative religion. We decided to choose this topic mainly because ibn Hazm's works haven't been given the value they deserve and not enough definitions have been made about him. This essay consists of two parts and in the first part a prief description is made about Andalusia's political, Economic, and social construction, and some information is given about his life, literature, Teachers and apprentices. The second part deals with why Tavku 'l Hamame was written ,it's subjects language & method ,and at last andalusian literature is defined.

Keywords