MODERN ARAP EDEBİYATI VE MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ELE ALINAN BENZER KONULAR VE YAZARLARI

Author :  

Year-Number: 2020-26
Yayımlanma Tarihi: 2020-09-11 00:13:38.0
Language : Türkçe
Konu : ARAP DİLİ VE EDEBİYATI
Number of pages: 65-74
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1798’de Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi ile Arap dünyası, 1839’da Tanzimat dönemiyle de Türk dünyası, Batıyla kaynaşma sürecine girmiştir. Her iki edebiyat dünyasında da benzer tarz eser ve yazarlar ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak Yusuf Kâmil Paşa ve Rıfa’t et-Tahtavî, “Telemak” adlı eseri çevirmişlerdir. İlk köy romanını, Nabızâde Nazım ve Hüseyin Heykel vermiştirler. Fuat Köprülü ve Sadık er-Râfî ise edebiyat tarihçileridirler. Cemal Kuntay ve Taha Hüseyin ise üç kuşak örneklerini ortaya koymuşlardır. Ahmet Hamdi Tanpınar ve Tevfik el-Hakim de doğu-batı çatışmasını ele almışlardır. N. Fazıl Kısakürek ve Necip el-Keylânî de Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatını roman tarzında anlatmaya çalışmışlardır. M. Akif, Süleyman el-Bârunî ile Sadık er- Râfî vatan temasını ele almışlardır. H. Edip Adıvar, Nazik el-Melâ’ike’nin yanı sıra Kasım Emin ile Bekir Yıldız kadın temasını işlemişlerdir. Filistin temasını, Mahmud Derviş ve Nuri Pakdil sırtlanmışlardır. Sol görüşlüler kısmında, Nazım Hikmet ve Selame Musa ortaya çıkmaktadırlar. Karamsarlığı, Cahit Sıtkı ve Nazik el-Melâ’ike işlemiştirler.

Keywords

Abstract

In 1798, Napoleon’s invasion of Egypt was a turning point for the Arab World in terms of the relationships with the West. In the Turkish history, the process of adapting to the West has started in 1839, within the Tanzimat period. Similar kinds of works and writers have emerged in both literary worlds. Due to this, “Telemak,” was translated by both Yusuf Kâmil Pasa and Rifa’t et-Tahtâvi. The first rural novel was given by Nabizade Nazim and Huseyin Heykel. Fuat Köprülü and Sadik er-Rafi are studied on history of the literature. Cemal Kuntay and Taha Huseyin have put forward the three generations of their origins. Ahmet Hamdi Tanpinar and Tevfik el-Hakim have addressed the East-West conflicts. Necip Fazil Kısakürek and Necip el-Keylani have tried to explain the life of the Prophet Muhammad (pbuh) as a novel. Mehmet Akif, Suleyman el-Baruni and Sadik er-Rafi addresses the theme of the homeland. Alongside Nazik el-Mela’ike, Kasim Emin and Bekir Yildiz have taken upon the theme on women. Mahmud Dervis and Nuri Pakdil had taken upon the Palestine as a theme. Nazim Hikmet and Selame Musa appear in the leftist perspective section. Lastly, Cahit Sitki and Nazik el-Mela’ike have taken upon pessimism.

Keywords


 • Er, Rahmi, Modern Mısır Romanı-I (1914-1944), Hece Yayıncılık, 2015-Ankara, 1. bs.

 • Geçgel, Hulusi, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Anı Yayıncılık, 2011-Ankara, 3. bs. S. 43- 51, 54-71, 84-95, 138-141, 236-241, 271-278, 311-315, 326-332, 345-352, 374-383.

 • Gür, Âlim ve ENGİN Ertan (Eds.) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, 2015- Ankara, 1.bs. S. 321-342, 603-609.

 • Kayabaşı, Ali Malik, Türk Edebiyatı Çekirdek Bilgileri, Anka Eğitim Yayınları, 2011

 • Korkmaz, Ramazan (Ed.) Yeni Türk Edebiyatı 1839-2000, Grafiker Yayınları, 2016-Ankara, 11. bs. S. 158-162, 223-227, 252-256.

 • Landau, J.M. (1994) Modern Arap Edebiyatı Tarihi (20. Yüzyıl), (Dr. B. Aytaç çev.). Ankara: Gündoğan Yayınları.

 • Tekin, Arslan, Edebiyatımızda İsimler ve Terimler, Bilgeoğuz Yayınları, 2010-İstanbul, 4.bs. S. 20, 79, 166-167, 377-379, 545-546, 642-644, 673-674, 682, 729-730, 740-741, 808, 824-825, 865-866, 905-906, 1042-1045, 1066-1068, 1076-1077, 1195-1196, 12101211, 1221.

 • Ürün, Ahmet Kazım, Modern Arap Edebiyatı, Çizgi Kitabevi Yayınları, 2015-Konya, S. 13-28, 33-38, 51-54, 63-65, 67-69, 75-85, 92-94, 96, 112-116, 119-122, 124-129, 139-143,

 • Ürün, Ahmet Kazım, ‘’Modern Arap Edebiyatında Öne Çıkan Bazı Temalar.’’ Some Prominent Themes In Modern Arab Literature. 2016 (35)

                                                                                                    
 • Article Statistics