İŞLETMELERDE DUYGUSAL ZEKANIN YENİLİĞE ETKİSİ

Author:

Number of pages: 145-155
Year-Number: 2021-28

Abstract

Yapılan çalışmada literatür taraması yapılarak işletmelerde çalışanların ve yöneticilerin duygusal zekalarının yenilikçiliklerini ne derece etkiledikleri ve duygusal zekanın yenilikçilik üzerinde ne derece etkili olduğu araştırılmaktadır. Çalışmada ilk olarak duygusal zekanın önemi, tarihsel gelişimi ve duygusal zekanın boyutları açıklanmaya çalışılmaktadır. Daha sonra değişen dünyada işletmelerin rekabet avantajı sağlayabilmeleri ve sürdürülebilirlik sağlayabilmeleri açısından önemli olan yenilikçilik kavramı açıklanarak yenilikçiliğin uygulanma süreçleri ve stratejileri hakkında bilgi verilmektedir. Son olarak da duygusal zeka ve yenilikçilik ilişkisi incelenerek aralarındaki ilişki ortaya koyulmaya çalışılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda yüksek duygusal zekaya sahip çalışanların yüksek yenilikçilik eğilimleri olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

İn this study, literature review is conducted to investigate the extent to which emotional intelligence of employees and managers affect their innovativeness and to what extent emotional intelligence is effective on innovativeness. First of all, the importance of emotional intelligence, its historical development and the dimensions of emotional intelligence are tried to be explained. Then, the concept of innovation, which is important for businesses to gain competitive advantage and ensure sustainability in the changing world, is explained and information is given about the implementation processes and strategies of innovation. Finally, the relationship between emotional intelligence and innovativeness is examined and the relationship between them is tried to be revealed. As a result of the researches, it is seen that employees with high emotional intelligence have high innovative tendencies.

Keywords