OKUL YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETEBİLME YETERLİLİKLERİ

Author:

Year-Number: 2021-28
Number of pages: 42-71
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı okul yöneticilerinin kriz yönetimi becerilerini tespit etmektir, Düzce ili merkez ilçede bulunan liselerde görev yapan okul yöneticilerinin kriz yönetimine ilişkin görüşlerini çeşitli değişkenlere göre belirlemektir. Bu çalışma Düzce iline özel kriz durumları, kriz yönetimi ve krizden başarılı bir şekilde çıkmada mevcut ve sonradan gelecek müdürler için önem arz edecektir. Çalışmada, araştırmanın doğasını en doğru şekilde yansıtacağı düşünülen nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama araçları iki ölçekten meydana gelmektedir. Birincisi okul müdürlerinin demografik özelliklerine (cinsiyet, yaşı, mesleki kıdemi, yöneticilikteki hizmet yılı, görev yapılan okul türü, öğretmen sayısı, öğrenci sayısı) ikincisi de okul türlerinin özellikleridir. Araştırmanın evrenini, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Düzce ili merkez ilçesinde bulunan 8 anadolu lisesi, 6 meslek lisesi, 4 imam hatip lisesi, 2 nitelikli lise ve 2 yetenek lisesi olmak üzere toplam 22 lise ve bu okullarda görev yapan 22 okul müdüründen oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda tüm okul müdürlerinin okulun işleyişini bozan her durumu kriz olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Okul içi etmenler, okul dışı etmenler okullara göre farklılık gösterse de ortak kriz etmenleri oranı oldukça yüksektir. Krize hazırlıklı olmanın, kriz planının, risk analizinin ne denli önemli olduğu bu çalışanın sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to determine the crisis management skills of school administrators and the opinions of school administrators working in high schools in the central district of Düzce on crisis management according to various variables. This study will be important for current and future managers in crisis situations specific to the province of Düzce, crisis management and successful recovery from the crisis.Phenomenology design, one of the qualitative research methods, which is thought to reflect the nature of the research most accurately, was used in the study. The data collection tools of the research consist of two scales. The first is the demographic characteristics of school principals (gender, age, professional seniority, years of service in the administration, type of school, number of teachers, number of students) and the second is the characteristics of school types.The universe of the study consists of 22 high schools, including 8 Anatolian high schools, 6 vocational high schools, 4 imam hatip high schools, 2 qualified high schools and 2 talent high schools, and 22 school principals working in these schools in the 2020-2021 academic year. As a result of the study, it is understood that all school principals perceive every situation that disrupts the functioning of the school as a crisis. Although in-school and non-school factors differ according to schools, the rate of common crisis factors is quite high. The importance of crisis preparedness, crisis plan and risk analysis is revealed as a result of this study.

Keywords