ALİ SALÂHADİN YİĞİTOĞLU’NUN AŞKIN SESİ ADLI MUHTASAR DÎVÂN’INDA YER ALMAYAN ŞİİRLERİ

Author:

Number of pages: 180-199
Year-Number: 2021-28

Abstract

 

Şiirlerinde çoğunlukla Salâhî, mahlasını kullanan Ali Salâhaddin Yiğitoğlu, XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başlarında yaşamış Dîvân şiir geleneğine bağlı olmakla beraber yeni şiir anlayışından da yararlanmış bir şairdir. Bezmi Alem, İstanbul, Davut Paşa Sultanileri, Darü’l Muallimin ve Pertevniyal Lisesinde Arapça, Farsça, Türkçe ve Edebiyat muallimlikleri yapmıştır. 1936’da kendi isteği ile emekli olmuş, 31 Aralık 1939 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Salâhî, Arapça ve Farsçadan eser tercüme edecek kadar bu dillere hâkim, mensur, manzum çok sayıda eser bırakan velût bir şairdir. Dokuz adet şiir defterinden seçilen şiirleri öğrencileri tarafından Aşkın Sesi adlı muhtasar bir Dîvân’da toplanmıştır. Salâhî’nin kimi şiir ve yazıları İslamcılık akımından etkilenen Mehmet Akif ve arkadaşlarının etrafında toplandığı Sebilür-Reşad’da yayımlanmıştır. Bu makalenin konusunu Salâhî’nin hayatı, şairliği, eserleri ve Aşkın Sesi adlı muhtasar Dîvân’ında yer almayan şiirleri teşkil etmektedir. Çalışmada Salâhî’nin hayatı, şairliği ve eserleri üzerinde durulmuş sonrasında söz konusu şiirlerin transkripsiyonlu metinleri vezinleri ile birlikte verilmiştir.

 

Keywords

Abstract

Ali Salâhaddin Yiğitoğlu, who mostly used the pseudonym Salâhî in his poems, is a poet who lived in the late nineteenth and eraly twentieth centuries, although adhered to Dîvân poetry but olso benefited from the new poetry understanding. He taught Arabic, Persian, Turkish Language and Literature at Bezmi Alem, Istanbul, Davut Paşa, Darü’l-Muallimin and Pertevniyal Highschools. He got retired at his own reguest in 1936. He died in Istanbul in 1939. Salâhî is a prolific poet who has mastered these languages enough to translate works from Arabic and Persian and left many works in prose poetry. His poems selected from nine poetry notebooks were collected by his students in concise Dîvân called Aşkın Sesi. Some of Salâhî’s poems and writings were published in Sebilür-Reşâd, were Mehmet Akif and his friends who were influenced by Islamism, gathered. The subject of this article is Salâhî’s life, poetry, and works and poems that are not included in the concise Dîvân named Aşkın Sesi. In the study the life, poetry and works of Salâhî were emphasized, and then the transcribed text of these poems were given together with their meter.

Keywords