ELAZIĞ İLİ ULUOVA YÖRESİNDEKİ DOĞUMLA İLGİLİ HALK İNANIŞLARININ DİNLER TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-30
Yayımlanma Tarihi: 2021-09-30 07:56:45.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri
Number of pages: 101-126
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Halk inanışlarının ve uygulamalarının temelinde insanoğlunun hastalık, çaresizlik ve yalnızlıktan kaynaklı korkularını yenme; bununla birlikte kutsal olana sığınma, kutsiyet atfedilenden medet umma ve kötücül güçlerin zararlarını bertaraf etme düşüncesi yatmaktadır. Elazığ ili Uluova yöresindeki doğumla ilgili halk inançlarının Dinler Tarihi açısından değerlendirilmesini konu alan bu çalışmada, özellikle doğum öncesinde, doğum esnasında ve doğum sonrasında ortaya çıkan bir takım inanış ve uygulamaların halk arasında nasıl yaşandığı ve yaşatıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu halk inanışları Dinler Tarihi açısından ele alınırken; deskriptif,  tarihi, fenomolojik ve mukayeseli metotların yanı sıra alan araştırması, gözlem ve mülakat tekniklerinden faydalanma suretiyle elde edilen veriler objektif bir şekilde değerlendirilmiştir. Nitekim insan hayatının başlangıç aşaması olan doğum, geçiş dönemleri arasında önemli bir yere sahiptir. Her geçiş döneminin olduğu gibi doğumla alakalı inanış ve uygulamaların da kendisine has birtakım karakteristik özellikleri vardır. Bu çerçevede Uluova yöresindeki doğumla ilgili inanış, gelenek, töre, ayin, dinsel ve büyüsel uygulamalar benzerlikleri ve farklılıklarıyla ele alınmaya çalışılmıştır.

 

Keywords

Abstract

Overcoming human fears of sickness, helplessness and loneliness on the basis of folk beliefs and practices. However, there is the idea of ​​taking refuge in the sacred, seeking help from those who are attributed with holiness, and eliminating the harms of evil forces. In this study, which deals with the evaluation of folk beliefs about birth in the Uluova region of Elazig in terms of the History of Religions, it has been tried to determine how some beliefs and practices that emerged especially before, during and after birth were lived and kept alive among the people. While the folk beliefs in question are discussed in terms of the History of Religions; The data obtained by using descriptive, historical, phenomenological and comparative methods as well as field research, observation and interview techniques were evaluated objectively. As a matter of fact, birth, which is the beginning stage of human life, has an important place among the transition periods. As with every transitional period, beliefs and practices related to birth also have some unique characteristics. In this context, the beliefs, traditions, customs, rituals, religious and magical practices related to birth in the Uluova region have been tried to be discussed with their similarities and differences.

Keywords