Sosyal Bilgiler Dersinde Coğrafya ile İlgili Kavramların Öğretiminde Model Küre Kullanımının Önemi

Author:

Year-Number: 2021-31
Number of pages: 11-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal Bilgiler dersi kapsamında yer alan coğrafya kavramlarının öğretilmesinde model küre kullanımının önemini ortaya koymayı hedefleyen çalışma literatür taraması yöntemiyle yapılmıştır. Çalışma 3 ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde sosyal bilgilerde kavram öğretimiyle ve model küre kullanımıyla alakalı birçok nicel, nitel ve karma çalışmalar belirli kriterler dâhilinde incelenmiştir. Konuyla ilgili yapılan tez çalışmaları bilgisayar destekli tarama yöntemi kullanılarak incelenmiş ve tezlere ‘Ulusal Tez Merkezi’ aracılığı ile ulaşılmıştır. İkinci bölümde ise elde edilen bulgular not edilmiştir. En son bölümde ise elde edilen bulgularla ilgili çeşitli yorumlamalar ve analizler yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre sosyal bilgiler ders müfredatında yer alan tarih, coğrafya, vatandaşlık vb. konuları içerdiği için oldukça kavram olarak oldukça zengin olan bir disiplin olduğu ve bunları öğretiminde öncelikle öğretmenlerin kavram öğretimine yönelmeleri gerektiği belirlenmiştir. Kavram öğretiminin ezbere dayalı öğretimin önüne geçtiği ve öğrenmenin kalıcılığını artırdığı tespit edilmiştir. Sosyal bilgiler dersinin kavramları incelendiğinde daha çok soyut kavramları içerdiği görülmüştür. Soyut kavramlarının öğreniminde ilkokul öğrencileri zorluk yaşamaktadırlar. Kavram öğretimiyle öğrencilerin zihnindeki soyut kavramları somutlaştırdığı gözlenmiştir. Sosyal bilgilerde kalıcılığı artıran bir önemli unsur da materyal kullanımı olduğu tespit edilmiştir. Özellikle coğrafya ile ilgili kavramları öğretirken model küre kullanımının çok faydalı olduğu ortaya konulmuştur. Derslerinde model küre ve harita kullanan öğretmenlerin, öğrencilerin dikkatini daha çabuk topladıklarını ve öğrencilerin ilgilerinin dağılmadığını gözlemlemişlerdir. Küreler gerçeğe en yakın materyallerdir. Öğrencilerin derslere olan katılımlarını artırarak aktif öğrenmeye destek olur. Bir önemli özelliği ise derslerin eğlenceli hale gelmesine katkı sağlar.

Keywords

Abstract

The study aiming to reveal the importance of using model spheres in teaching geography concepts within the scope of Social Studies course was conducted with the method of literature review. The study consists of 3 main parts. In the first part, many quantitative, qualitative and mixed studies related to concept teaching and the use of model spheres in social studies were examined within certain criteria. Thesis studies on the subject have been examined using the computer-aided scanning method and the theses have been accessed through the "National Thesis Center". In the second part, the findings obtained were noted. In the last part, various interpretations and analyzes were made about the findings obtained. According to the results of the research, history, geography, citizenship etc. in the social studies course curriculum. It was determined that it is a very rich discipline because it includes subjects and that teachers should focus primarily on teaching concepts in teaching them. It has been determined that concept teaching prevents rote learning and increases the permanence of learning. When the concepts of the social studies course were examined, it was seen that it mostly included abstract concepts. Primary school students have difficulties in learning abstract concepts. It was observed that students concretized abstract concepts in their minds with concept teaching. It has been determined that an important factor that increases the permanence in social studies is the use of material. It has been demonstrated that the use of a model globe is very useful, especially when teaching concepts related to geography. They observed that teachers who used model spheres and maps in their lessons gathered students' attention more quickly and students were not distracted. Spheres are the material closest to reality. It supports active learning by increasing students' participation in classes. Another important feature is that it contributes to the fun of lessons. 

Keywords