Göreve Yeni Başlayan Köy Okulu Yöneticilerinin Karşılaştıkları Yönetimsel Sorunlar (Van İli Örneği)

Author:

Year-Number: 2022-32
Yayımlanma Tarihi: 2022-03-08 21:37:09.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 231-244
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, göreve yeni başlayan köy okulu yöneticilerinin karşılaştığı yönetimsel sorunlarla ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini 2019-2020 öğretim yılında Van ili Gürpınar ve Edremit ilçelerindeki köy okullarında çalışan 34 yönetici, çalışma grubunu ise bu yöneticiler arasından göreve yeni başlayan 12 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırma nitel bir araştırmadır. Araştırmacı tarafından geliştirilen ve uzman görüşleri doğrultusunda geçerlilik ve güvenirliği sağlanan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılarak, toplanan veriler içerik analizi teknikleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda; yöneticilerin en önemli sorunları arasında, yetersiz internet alt yapısı ve ulaşım sorununun geldiği, müdürlerin belirli bir tecrübeden sonra atanması, öğretmenlere mesleki rehberlik yapmada yeterli bilgiye sahip olmaları gelirken, en az sorun ise öğretmenler ile müdürler arasındaki iletişim boyutundadır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the opinions of the village school administrators who have just started working on the administrative problems they face. The universe of the research consists of 34 administrators working in village schools in the provinces of Van, Gürpınar and Edremit in the 2019-2020 academic year, and the study group consists of 12 school administrators who have just started working among these administrators. The research is a qualitative research. The collected data were evaluated using content analysis techniques, using a semi-structured interview form developed by the researcher and validated in line with expert opinions. At the end of the research; While the most important problems of administrators are inadequate internet infrastructure and transportation problems, the appointment of principals after a certain experience, having sufficient knowledge to provide professional guidance to teachers, the least problem is in the dimension of communication between teachers and principals.

Keywords