Göreve Yeni Başlayan Köy Okulu Yöneticilerinin Karşılaştıkları Yönetimsel Sorunlar (Van İli Örneği)

Author :  

Year-Number: 2022-32
Yayımlanma Tarihi: 2022-03-08 21:37:09.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 231-244
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, göreve yeni başlayan köy okulu yöneticilerinin karşılaştığı yönetimsel sorunlarla ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini 2019-2020 öğretim yılında Van ili Gürpınar ve Edremit ilçelerindeki köy okullarında çalışan 34 yönetici, çalışma grubunu ise bu yöneticiler arasından göreve yeni başlayan 12 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırma nitel bir araştırmadır. Araştırmacı tarafından geliştirilen ve uzman görüşleri doğrultusunda geçerlilik ve güvenirliği sağlanan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılarak, toplanan veriler içerik analizi teknikleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda; yöneticilerin en önemli sorunları arasında, yetersiz internet alt yapısı ve ulaşım sorununun geldiği, müdürlerin belirli bir tecrübeden sonra atanması, öğretmenlere mesleki rehberlik yapmada yeterli bilgiye sahip olmaları gelirken, en az sorun ise öğretmenler ile müdürler arasındaki iletişim boyutundadır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the opinions of the village school administrators who have just started working on the administrative problems they face. The universe of the research consists of 34 administrators working in village schools in the provinces of Van, Gürpınar and Edremit in the 2019-2020 academic year, and the study group consists of 12 school administrators who have just started working among these administrators. The research is a qualitative research. The collected data were evaluated using content analysis techniques, using a semi-structured interview form developed by the researcher and validated in line with expert opinions. At the end of the research; While the most important problems of administrators are inadequate internet infrastructure and transportation problems, the appointment of principals after a certain experience, having sufficient knowledge to provide professional guidance to teachers, the least problem is in the dimension of communication between teachers and principals.

Keywords


 • Akbaba, A. ve Örs, Ç. (2015). Okul yöneticilerinin yönetimsel davranış ve kişiliklerinin öğ- retmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Iğdır örneği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.67.

 • Akçadağ, T. (2014). Okul yöneticilerinin bakış açılarıyla yöneticilerin yetiştirilme, atama ve yer değiştirmeleri; sorunlar ve çözümler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 135- 150.

 • Aküzüm, C. (2017). Kurucu müdürlerin okul yönetimi bağlamında karşılaştıkları temel yönetsel sorunlar ve çözüm önerileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60), 161-185.

 • Bursalıoğlu, Z. (2012). Eğitim yönetiminde teori ve uygulama. Pegem Yayıncılık.

 • Boydak Ö,, Gavcar, M., Saçaklı, F. ve Şahin, N. (2014). Okul Yöneticilerinin seçilme ve atanma kriterlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 1(1), 103-134.

 • Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, S., ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.

 • Döş, İ. ve Sağır, M. (2013). Birleştirilmiş sınıflı ilkokulların yönetim sorunları. Atatürk Üni- versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (2): 237-250.

 • Keman, F.Y. (2019). Göreve yeni başlayan okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Memduhoğlu, H.B. ve Meriç, E (2012). Okul müdürlerinin eğitim yönetiminin işlevleri bağ- lamında yönetim sürecinde karşılaştıkları temel sorunlar. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(33), 653-666.

 • Nas. Z, Rehman. M ve Mehreen. T. (2020). Devamsızlığa ve düşük verimliliğe yol açan öğ- retmenlerin hesap verebilirliği: Pakistan örneği. Socrates Journal of interdisciplinary Social Studies, 6(7), 1-22.

 • Özçelik, D.A. ve Ertürk. S. (1988). Eğitime bakış açısı düşünce ve uygulamalarda yeni bir çağın başlangıcı olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(3), 3134.

 • Paşaoğlu, D. Tokgöz, N., Şakar, N., Ergun Özler, N.D. ve Özalp, İ. (2013). Yönetim ve organi- zasyon. Anadolu Üniversitesi.

 • Satıcı, Ö. (1998). Yönetim nedir. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Turan, H. (2007). Çankaya İlçesi’nde görev yapan ilköğretim okul müdürlerinin yönetim işlevlerinde karşılaştıkları sorunlar ve sorun çözme uygulamaları [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Tuzcu, G. (2004). Eğitimin finansman gerekleri ve boyutları. Millî Eğitim Dergisi, 163, 1-17.

                                                                                                    
 • Article Statistics