Bir Disiplin Suçu Olarak “Gayri Tabii Mukarenette Bulunmak”

Author:

Number of pages: 343-363
Year-Number: 2022-32

Abstract

Türk Silahlı Kuvvetleri için disiplinin tesisi ve idamesi hayati öneme sahiptir. Disiplinin sağlanmasındaki en önemli araçlardan birisi de silahlı kuvvetler personelinin disiplin rejimini düzenleyen ve 16 Şubat 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu’dur. Bu çalışmada öncelikle daha çağdaş bir disiplin kanunu düzenlenmesine duyulan ihtiyaç ortaya konulmuştur. Bu ihtiyacın doğmasına sebep olan etkenlerden birisi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları olmuştur. Mahkeme, vermiş olduğu kararlarda disiplin mahkemeleri tarafından hükmedilen “oda hapsi” cezalarını sıkça eleştirmekte, kişinin özgürlük hakkının ihlal edildiğini ifade etmekte idi. 6413 sayılı Disiplin Kanunu ile istisnai haller dışında “oda hapsi cezası” ve “disiplin mahkemeleri” kaldırılmıştır. Bunun yanında, silahlı kuvvetlerden ayırma cezası gerektiren sebepler de 10 alt başlıktan oluşacak şekilde ayrı bir maddede sayılmıştır. “Gayri tabii mukarenette bulunmak” eylemi bu sebeplerden birisini oluşturmaktadır. Anılan eylem aynı zamanda Askeri Ceza Kanunu’nda, silahlı kuvvetlerden çıkarma feri cezasını gerektiren bir askeri suç olarak düzenlenmiştir. Makalenin ikinci bölümünde ise “gayri tabii mukarenette bulunmak “disiplin suçuna ilişkin tartışmalı hususlar, mahkeme kararları ve öğretide yer alan görüşler çerçevesinde ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

For the Turkish Armed Forces, the establishment and maintenance of discipline has a vital importance. One of the most important means for ensuring discipline in the Turkish Armed Forces is, Discipline Act, No 6413, which regulates the disciplinary regime of the armed forces personnel and come into force on 16 February 2013. First of all, in this study, the need for a more contemporary disciplinary code has been revealed. One of the factors that give rise to this need was the judgements of the European Court of Human Rights. The court, frequently criticized the "room confinement" sentences imposed by the disciplinary courts and stated that the individual's right to freedom was violated. By the Discipline Act, No 6413, "room confinement sentences” and “discipline courts” were abolished except some limited cases. In addition, with this act, the reasons requiring the being dismissed from the armed forces are listed in a separate article, consisting of 10 sub-headings. “Unnatural sexual acts” is one of these reasons. Mentioned act is also codified as a military offense by military penal code which requires the dismission from armed forces as well. In the second part of article, controversial issues related to the “unnatural sexual act” will be discussed within the scope of court orders and views in the doctrine.

Keywords