Ekonomide Sürdürülebilirliğin Sağlanabilmesinde Bağımsız Denetimin Önemi: Entegre Raporlama

Author:

Number of pages: 145-158
Year-Number: 2022-32

Abstract

Türkiye'deki kurumların hafızalarını, değerlerini kaybetmesinin maliyeti gittikçe artmaktadır. Bugünü ve geleceği olumsuz etkileyecek kötü tecrübelerin ortaya çıkardığı gerçek: Kurumsallaşma yolunda, haksız rekabetin, kayıt dışı faaliyetlerin önlenebilmesi konusunda düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğidir. Bunun için de başta kamu kurumlarında, bilhassa düzenleyici denetleyici kuruluşlarda kurumsallaşma felsefesinin oluşturulması gerekmektedir. Özellikle kişilere bağlı olmayan bir anlayışla, tecrübelerin geçmişten geleceğe aktarılacağı ve kurumsal hafızanın sürekliliğinin sağlanacağı kurum kültürü bilinci oluşturulmalıdır. Bunun da temelinin finansal bilgilerin oluşturulması ve denetim süreçlerinin kapsayıcı bir bakışla yapılacak olma koşullarının hazırlanması ve uygulanmaya aktarılmasından geçtiği unutulmamalıdır. Kurumsallaşma ilkelerinin merkeze alınabilmesinde; kayıt dışı, yasa dışı ekonomik faaliyetlerin ortadan kaldırılabilmesinde; piyasa aksaklıklarının giderilebilmesinde; piyasaların popülist hükümet müdahalelerinden kurtarılabilmesinde; kısacası toplumsal mükemmelliğe ulaşabilmede ve ekonomik anlamda israfın önlenebilmesinde yüksek kalitede finansal tabloların üretilmesi ve bunların bağımsız denetimden geçmesi gerekmektedir. Araştırma yöntemi olarak literatür incelemesi kullanılan çalışmada, Türkiye’deki kurumların, işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak için finansal bilgilerin oluşturulması ve denetim süreçlerinin nasıl olması gerektiği araştırıldı.

Keywords

Abstract

The cost of losing their memories and values of the institutions in Turkey is increasing day by day. The truth revealed by bad experiences that will negatively affect today and the future is: Regulations should be put into practice to prevent unfair competition and unregistered activities on the way to institutionalization. For this, it is necessary to establish an institutionalization philosophy in public institutions, especially in regulatory and supervisory institutions. Especially with an understanding that is not dependent on individuals a corporate culture awareness should be created, in which experiences will be transferred from the past to the future and the continuity of corporate memory will be ensured. It should not be forgotten that the basis of this is the creation of financial information and the preparation and implementation of the conditions for audit processes to be carried out with an inclusive view. To put the principles of institutionalization at the center; to eliminate unregistered, illegal economic activities; to eliminate market failures; to save markets from populist government interventions; In short, in order to achieve social excellence and to prevent economic waste, high quality financial statements must be produced and independently audited. In the study using literature review as a research method, it has been researched how the financial information and audit processes should be in order to ensure the sustainability of institutions and businesses in Turkey.

Keywords