Sanat Eğitimi Yoluyla Çevre Sorunlarına Farkındalık Kazandırma: Bir Ders Planı Önerisi

Author:

Number of pages: 1-20
Year-Number: 2022-32

Abstract

Doğa, mağara döneminden günümüze kadar sanatın ve sanatçıların daima ilham kaynağı olmuştur. Teknolojinin gelişmesi, bilimin katkıları, politika ve sanayi devriminin sonucunda oluşan çevre tahribatı, toplumsal yapılarda meydana gelen farklılık vb. sebeplerden ötürü sanatçıların doğaya olan bakış açıları değişime uğramıştır. Bazı sanatçılar eserlerinde bu farklılıkları gösterme çabasına girmiştir. Günümüzde sanat eğitimi yoluyla sanatçıların çevredeki bu oluşumlara dikkat çekmek adına yaptıkları çalışmalar bulunmaktadır. Bu araştırmada, çevre sorunlarından olan betonlaşmayı eserlerinde kullanan sanatçılardan Joseph Beuys, Soazic Guezennec ve Murat Akagündüz’ün eserlerine odaklanılmıştır. Ayrıca ilköğretim 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin dikkatini bu konulara çekmek ve onlarda bir farkındalık yaratarak, sorgulama becerisini kazandırmak adına bir ders planı önerisi sunulmaktadır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmış ve çalışma tarama modeli ile tamamlanmıştır. Araştırma bulguları da “çevre sorunları ve sanat eğitimi” ve “sanat yoluyla çevre eğitimi” olmak üzere iki ana başlıktan oluşmuştur.

Keywords

Abstract

Nature has always been a source of inspiration for art and artists from the cave period to the present. The development of technology, the contributions of science, the environmental destruction as a result of politics and the industrial revolution, the difference in social structures, etc. For these reasons, the perspectives of artists towards nature have also changed. Some artists have tried to show these differences in their works. Today, there are works by artists to draw attention to these formations in the environment through art education. In this research, the works of artists Joseph Beuys, Soazic Guezennec and Murat Akagündüz, who use concretization, which is an environmental problem, in their works, are focused on. In addition, a lesson plan proposal is presented in order to attract the attention of 3rd and 4th grade primary school students to these issues and to raise awareness in them and to gain inquiry skills. The descriptive method was used in the research and the study was completed with the scanning model. The findings of the research consisted of two main headings: “environmental problems and art education” and “environmental education through art”.

Keywords