Modern Çağda Deniz Haydutluğunun Küresel Etkileri

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 77-105
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Deniz haydutluğu, denizcilerin yaşamlarını doğrudan tehdit eden, denizcilik faaliyetlerini ve ekonomik kalkınmayı güçlü bir şekilde etkileyen uluslararası bir suçtur. Deniz haydutluğu, insanların denizlerde faaliyet göstermeye başladığı dönemlerden bugüne kadar devam eden acı bir olgudur. Günümüzde Gine ve Aden Körfezi, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika kıyıları deniz haydutluğu saldırılarının yaşandığı bölgelerdir. Nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan literatür taraması temelinde kurgulanan bu çalışmanın amacı dünya üzerinde devam eden deniz haydutluğu eylemlerinin günümüzdeki (2007-2021) mevcut durumunu araştırmaktır. Çalışma ile deniz haydutluğunun geçmişte var olan bir olgu olduğu düşünülse de günümüzün de bir gerçeği olduğu ortaya konulmak istenmiştir. Çalışmada deniz haydutluğunun tarihsel süreç içerisindeki gelişiminden kısaca bahsedilerek bugüne kadar teknoloji sayesinde yaşanan dönüşümün saldırıların şeklini nasıl değiştirdiği dikkate alınmıştır. Çalışma ile deniz haydutluğu ile ilgili literatüre katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Piracy is an international crime that directly threatens the lives of seafarers and strongly affects maritime activities and economic development. Piracy is a painful phenomenon that has continued from the times when people started to operate in the seas. Today, Guinea and the Gulf of Aden, Southeast Asia and the coasts of South America are areas of piracy attacks. The aim of this study, which is based on literature review, which is one of the qualitative research methods, is to investigate the status of piracy activities in the world today (2007-2021). With this study, although it was thought that piracy was a phenomenon that existed in the past, it was aimed to reveal that it is also a reality today. In the study, the development of piracy in the historical process was briefly mentioned and it was considered how the transformation experienced thanks to technology changed the way of attacks. The aim of the study is to contribute to the literature on piracy.

Keywords