Yunus Emre'nin Şiirinde Tefekkür

Author:

Number of pages: 323-332
Year-Number: 2022-32

Abstract

Tefekkür kelimesi, “fikir” kökünden gelir. Düşünceye hareket vermek demektir. Alemde görülen ilâhi işler ve sanat eserleri üzerinde, Yaratıcının, Sanatkarın sıfatlarını, hikmet ve gayelerini anlamaya çalışmaktır. Kendine has bir söyleyiş ve sanatkârane bir üslûpla Türkçe’de bir tefekkür ve tasavvuf dili meydana getiren Yunus, Batı Türkçesi’yle ilk ve en güzel şiirleri söylemiştir. Onun tefekkürü sanatını, sanatı tefekkürünü hiçbir zaman gölgede bırakmamıştır. Bu yazımızda amaç, Türk kültür ve inancına katkıda bulunmak için, dil- düşünce-tefekkür bağlantısında, Türk tasavvuf ve tefekkür şiirini, örneklerle değerlendirmektir. Bu konuda da, sehl-i mümteni ve mükemmel mecazlarla vücut bulan akıcı üslubu sayesinde, ilâhileri asırlarca okunup günümüze ulaşan Yunus’un hayatı hakkında küçük malumatlar, dil ve sanat özellikleri ile birlikte, tefekkürünün örneklerini öz olarak vermek istedik. Yunus’un, şiirlerinde “Her şeyde Allah’ın varlık ve birliğini gösteren bir delil ve pencere vardır.” gerçeğiyle tefekkür yoluyla, varlıklarda, İlâhî varlık ve birliği keşfettiğini görüyor, yüce gerçekleri kolay bir şekilde, sade bir dille ifade ettiğini müşahade ediyoruz.

Keywords

Abstract

The word contemplation comes from the root “idea”. It means giving action to thought. It is trying to understand the attributes, wisdom and aims of the Creator and the Artist on the divine works and works of art seen in the world. Yunus, who created a language of contemplation and mysticism in Turkish with a unique utterance and an artistic style, sang the first and most beautiful poems in Western Turkish. His contemplation has never overshadowed his art, his contemplation of art. The aim of his article is to evaluate Turkish Sufism and contemplation poetry with examples in the connection of language-thought-contemplation in order to contribute to Turkish culture and belief. In this regard, thanks to his sehl-i mumteni and his fluent style embodying perfect metaphors, we wanted to give examples of hia reflection, along with small information about the life of Yunus, whose hymns have been read for centuries and have reached the present day, along with small information about the life of Yunus, whose hymns have been read for centuries and have reached the present day, along with language and art features. In the Yunus’s poems, “There is an evidence and a window that shows the existence and unity of God in everything.” We see that he discovered the divine existence and unity in beings on the path of contemplation with the truth, and we observe that he expresses the supreme truths easily and in plain language. 

Keywords