Sanatta Tedahül Bağlamında Bedri Rahmi Eyüboğlu

Author:

Number of pages: 222-230
Year-Number: 2022-32

Abstract

Edebiyat, resim, heykel, mimari, müzik, tiyatro, dans gibi türlere ayrılan sanat dalları arasında doğrudan ya da dolaylı bir etkileşim bulunmaktadır. Sanatta tedahül, sanat dallarının iç içe geçmesi, bir sanat dalına ait bir özelliğin başka bir sanat dalı içinde yer almasıdır. Şiirin dilini, söz ile musiki arasında sözden ziyade musikiye yakın bir dil olarak gören Ahmet Haşim, sanatta tedahülün temsilcilerindendir. Ahmet Haşim’in şiirine ve şiir anlayışına karşı çıkan Garip şairleri de bir sanatın malzemesinin bir başka sanat içinde gereği gibi kullanılamayacağı düşüncesiyle sanatta tedahüle karşı çıkmışlardır. Cumhuriyet dönemi şair, yazar ve ressamları arasında yer alan Bedri Rahmi Eyüboğlu, özellikle şiir ve resimleriyle Türk sanat dünyasında önemli bir yere sahip olmuştur. Hem şiir hem de resim sanatında önemli bir yer edinmiş olan Bedri Rahmi üzerine hazırlanmış bu çalışmanın amacı da öncelikle sanatçının düşüncelerini esas alarak, sanatta tedahüle bakışını belirlemek, yapılan çalışmalarda sanatçının bu niteliğinin ne ölçüde ele alındığını ortaya çıkarmak, yapılacak çalışmalara dair öneriler sunmaktır.

Keywords

Abstract

There is a direct or indirect interaction between the branches of art such as literature, painting, sculpture, architecture, music, theatre and dance. In art, the intertwining of art branches, a feature belonging to an art branch of another art is to take part in the branch. Ahmet Haşim, who considers the language of poetry as a language close to music rather than a word, is one of the representatives in the art. Garip poets who opposed Ahmet Haşim's poetry and his understanding of poetry also objected to the artistry in the thought that the material of an art could not be used in another art as required. Bedri Rahmi Eyüboğlu, one of the poets, writers and painters of the Republic period, has an important place in the Turkish art world with his poems and paintings. The aim of this study, which has been prepared on Bedri Rahmi, who has an important place in both poetry and painting, is primarily to determine the artist's view of circulation in art based on his thoughts, to reveal the extent to which this quality of the artist is addressed in the studies, and to offer suggestions for the works to be done.

Keywords