Muhtar Magauin ve Kyesik Bas – Tiri Tulıp Hikâyesi Üzerine

Author :  

Year-Number: 2022-33
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-26 22:30:33.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Dili
Number of pages: 264-273
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kazakistan tarihinde birçok tarihi kahramanın Kazak halkının refahı ve parlak geleceği için canlarını verdiğini biliyoruz. Kazak halkı hiçbir zaman saldırgan bir millet değil; aksine barışçı bir millettir. Kazak tarihinde birçok derin yaralar vardır. İşte o üzüntüleri ve acı tecrübeleri gelecek nesillere aktaran tarihçiler, yazarlar ve şairler vardır.  Tarihin herhangi bir aşamasında olanları karakterize eden eserler o dönemin karakteristik edebiyatını oluşturmuştur. Tarih ve Edebiyat her zaman sıkı bir bağ içerisindedir.  Edebiyat, toplumla birlikte yaşadığı çağın sanatsal tarihi olan bir kroniktir. O yüzden edebiyatçı sadece kalemle yazmakla kalmaz, kelimelerle de duygu ve düşüncelerini anlatır. Zaman değiştiğine göre tabii olarak edebî anlayış da değişecekti. Her devrin getirdiği yenilikler ve buna bağlı olarak da kendine has özellikleri vardır. Kazak Edebiyatı ikinci dünya savaşı sonrası dönemde, Sovyet döneminin çelişkili politikalarına rağmen, Kazak Edebiyatı Avrupa Edebiyatının tüm tür biçimlerine hâkim olmuş ve gerçekten sanatsal zirvelere ulaşmıştır. Kazak Edebiyatının en iyi edebi eserleri dünya çapında tanınmıştır. Kazak Edebiyatının başarıları Şerhan Murtaza, Âbiş Kakilbayulı, Muhtar Sahanulı, Olcas Süleyman, Berdibek Soqpaqbay’ın yaratıcı sanatlarıyla bağlantılıdır. Yukarıda adı geçen yazarların dışında 1956 sonrası dönem için önemli olan bir diğer yazar da Muhtar Magauin’dir. Makalemize de konu olan onun eseridir. Daha doğrusu, 2007'de yayımlanan “Kyesik Bas – Tiri Tulıp”. Makalede Muhtar Magaui’in hayatını, eserlerini, almış olduğu ödüller ve diğer yazarların onun hakkındaki düşüncelerini ele alacağız. “Kyesik Bas – Tiri Tulıp” adlı yüz sayfalık hikâyenin ve yazarın anlatmak istediği konulara değineceğiz.

Keywords

Abstract

We know that many historical heroes in the history of Kazakhstan gave their lives for the well-being and bright future of the Kazakh people. The Kazakh people were never the first to start fighting on the contrary, it is a peaceful nation. There are many deep wounds in the history of Kazakhstan. There are historians, writers and poets who have passed on wounds and painful experiences to future generations. The works characterizing what happened at any stage of history formed the characteristic literature of that period. History and Literature have always been in a tight bond. Literature is a chronicle, an artistic history of the era in which is existed together with society. That is why the writer not only writes, but also describes his feelings and thoughts in words. Of course, as time went on, the understanding of literature would also change. In the post-World War II period, Kazakh Literature, despite the contradictory policies of the Soviet era, Kazakh Literature has mastered all types of forms of European Literature and has reached artistic peak. The best literary works of Kazakh literature were recognized all over the world. The achievements of Kazakh Literature are connected with the creative works of Sherkhan Murtaza, Abish Kakilbayuli, Mukhtar Sahanuli, Olcas Suleiman, Berdibek Soqpaqbay. In addition to the above-mentioned authors, another author who is important for the post-1956 period is Mukhtar Magauin. It is his work that is also the subject of our article. More precisely, “Kesik Bas – Tiri Tulip” which is released in 2007. In the article we will look at the life of Mukhtar Magauin, his works, the awards he received, as well as the opinions of other authors about him. We will discuss the topics that the hundred–page story ”Kesik Bas - Tiri Tulip" and the author want to tell.

Keywords


 • Irısbay, J. ve Amırhan, M. (2017). Anız Adam Juwrnalına Suhbat. Juldız Yayınevi.

 • Kakenova, A. M. (2010). M. Magawin “Men” Gumırbayandık Hamsası Tuwralı. KazUÜ Ha- barşısı Filoloji bölümü.

 • Kıdırbayulı, B. (1994). Abak Kerey ile. Halık Yayınevi.

 • Magaun, M. (2007). Kıpşak Aruwı. Atamuwra Yayınevi.

 • Sarı, Ü. (2020). Muhtar Magawin’in sarı Kazak romanında Sovyet dönemi Kazak milli kim- liği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Özdemir, A. (2014), Kazak Edebiyatında Hikâye, Ötüken Yayınevi, İstanbul.

 • Özdemir, A. ve Kerimbekova, B. (2019), Metinlerle yeni Kazak Edebiyatı. Ferfir Yayınevi.

                                                                                                    
 • Article Statistics