Okul Müdürlerinin Etik Liderlik Özellikleri ile Öğretmenlerin Özerklik Davranışları Arasındaki İlişki

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 16-38
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin etik liderlik özellikleri ile öğretmen özerkliği arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim- öğretim yılında Van ili Edremit, Saray, Özalp resmi ortaöğretim okullarında görev yapan 795 öğretmenden oluşmuştur. Tarama modeline göre yapılan çalışmada basit seçkisiz örneklem yöntemi kullanılmış ve 215 öğretmen örneklem olarak çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin etik liderlik algıları yüksek bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin “cinsiyet, yaş” değişkenlerine göre etik liderlik algılarında anlamlı bir farklılık varken “çalıştıkları ilçenin statüsü” değişkenine göre etik liderlik algılarında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin, öğretmen özerkliği toplam ölçek puanına ilişkin algıları yüksek düzeyde çıkmıştır. Öğretmenlerin “okul türü, görev yapılan ilçenin statüsü” değişkenlerine ilişkin öğretmen özerkliği algılarında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin etik liderlik ve öğretmen özerkliği toplam ölçek puanlarına ilişkin algıları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Araştırmada, etik liderlik ile öğretmen özerkliği arasında pozitif doğrusal bir ilişki saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the relationship between school principals' ethical leadership characteristics and teacher autonomy. The universe of the study consists of 795 teachers who worked in the public secondary schools of Van province Edremit, Saray and Özalp in the academic year of 2018-2019.The simple random sampling method was used in the study conducted according to the scanning model and 215 teachers were included in the study as a sample. As a result of the research; teachers’ ethical leadership perceptions were found to be high. According to the “gender, age” variables of the teachers participating in the research, there was a significant difference in their ethical leadership perceptions, but there was no significant difference according to the teachers’ “status of the district they work in” variable. The  perceptions of the teachers participating in the study regarding the total teacher autonomy scale score were found tobe high. In addition, a significant difference has emerged in teachers’ perceptions of teacher autonomy regarding the variables of “type of school, status of the district where they work”. A moderate, positive and significant relationship emerged between teachers’ perceptions of ethical leadership and teacher autonomy total scale scores. In the study, a positive linear relationship was found between ethical leadership and teacher autonomy. 

Keywords