Türkiye Türkçesi Öğrenen Kazak Öğrencilerde Ana Dili Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 1-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi, Türk dilinin iki ayrı kolunda yer almakla beraber morfolojik, semantik ve sentaktik açıdan büyük benzerlikler göstermektedir. Bu benzerlikler, Kazak öğrencilere Türkiye Türkçesini öğrenmede genellikle kolaylık sağlamakla beraber bazen de güçlük çıkarmaktadır. Kazakistan’dan gelen öğrenciler, Türkiye Türkçesini öğrenme sürecinde farkına varmadan ana dilinin imkânlarından faydalanmaktadırlar. Bu araştırmada, Türkçe öğrenen A1-A2 düzeyindeki 30 Kazak öğrencinin kur sonu sınavındaki yazılı anlatım kâğıtları incelenmiştir. Öğrencilerin yazılı anlatımlarında ana dilinin hangi imkânlarından faydalandığı tespit edilmiş ve bunlar şu başlıklar altında toplanmıştır: 1. Ses olayları ve uyumu, 2. İsim çekim eklerinin kullanımı, 3. İsim ve sıfat tamlamalarının kullanımı, 4. Fiil seçimi ve kullanımı 5. Söz dizimi, 6. Çeşitli sebepler. Nitel olarak desenlenen bu çalışmada, araştırma verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi arasında ses bilgisi, kelime bilgisi ve alfabe farklılıklarının olmasından dolayı, öğrencilerin ana dilinden yapılan olumsuz aktarımlar, Türk soylulara Türkiye Türkçesi öğretiminde yaşanan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma, Kazak öğrencilerin Türkiye Türkçesini yazılı olarak kullanımlarında ana dilinin hangi imkânlarından faydalandıklarını göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Çalışmada, Kazak öğrencilerin Türkiye Türkçesini öğrenme sürecinde ana dilinin hangi imkânlarından faydalandıklarının tespitinden sonra bunların nasıl giderilebileceği hakkında önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Since Kazakh Turkish is a distant dialect of Turkey Turkish, many grammatical structures are similar or comparable between the two dialects. Although these commonalities generally make learning Turkey Turkish easier for Kazakh pupils, they can sometimes have negative consequences. Students from Kazakhstan take advantage of the possibilities of their native language without realizing it in the process of learning Turkish in Turkey. In this research, the written expression papers of 30 Kazakh students the A1-A2 level who are learning Turkish at the end of the courtship exam were examined. It has been determined what opportunities students use in their native language in their written expression, and they have been collected under the following headings: 1. Sound phenomena and their harmony, 2. Use of noun inflectional suffixes, 3. Use of nouns and adjectives, 4. Verb selection and use, 5. Syntax, 6. For various reasons. In this study, which was designed qualitatively, the research data were obtained through document analysis. There are phonetic, vocabulary and alphabet differences between Kazakh Turkish and Turkey Turkish. Therefore, negative transfers from the mother tongue of the students appear as a problem in teaching Turkey Turkish to Turkish nobility. The study is essential in showing which Kazakh students benefit from the possibilities of their mother tongue in their written use of Turkey Turkish. In the study, it has been determined that Kazakh students benefit from the possibilities of their mother tongue in the process of learning Turkey Turkish. Then suggestions are made about how these can be eliminated.

Keywords