Ödünçleme ve Kod Kaydırımı Ayrımı Üzerine Bazı Tartışmalar

Author:

Year-Number: 2022-34
Number of pages: 262-280
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Belirli bir bağlam içerisindeki tek sözcüklerin kod kaydırımı mı yoksa ödünçleme mi olduğunu anlamak bazen güç olabilmektedir. Kod kaydırımı (code-switching) genel olarak iki veya daha fazla dil kodunun bir konuşma veya bağlam içerisinde dönüşümlü veya birbirinden bağımsız olması olarak tanımlanabilir. Ödünçleme (borrowing) ise bir başka dilden çeşitli siyasal, toplumsal, kültürel, ekonomik vb. nedenlerle öğe alma durumudur. Ödünçleme, kod kaydırımıyla benzer olarak sesbirim, sözcük, biçimbirim ve sözdizim düzeylerinde olmak üzere dilin her düzeyinde görülebilmektedir. Makalemizde, kod kaydırımı ve ödünçleme arasındaki ayrımı çeşitli görüşlerle daha da belirginleştirmeyi, benzerlikleri ve farklılıkları bir nebze de olsa gerek açıklamalarla, gerekse Türkçe-Almanca iki dillilerden edindiğimiz örneklerle netleştirmeyi amaçlamaktayız. Her ne kadar kod kaydırımı ve ödünçleme konularının açıklanmasına, ayrımına ve benzerliklerine ilişkin birçok farklı görüş bulunsa da bu iki unsur halen birbirleriyle karıştırılmaktadır. Belirtilen karışıklığı en aza indirgemek ve kod kaydırımı ile ödünçleme kavramlarını daha keskin bir şekilde birbirinden ayırmak amacıyla örneklerle birlikte konu üzerinde gerçekleşen tartışmalardan bazılarını karşılaştırmalı olarak sunacağız.

Keywords

Abstract

It is sometimes difficult to understand whether single words in a given context are code switching or borrowings. Code-switching can generally be defined as alternating or independent usage of two or more language codes in a conversation or context. Borrowing, on the other hand, can be defined as taking items from another language for various political, social, cultural and economic reasons. Borrowing can be seen at all levels of the language, including at the phoneme, word, morpheme and syntax levels, similar to code-switching. In our article, we aim to further clarify the distinction between code switching and borrowing with various views, and to clarify the similarities and differences to a bit, both with explanations and with examples from Turkish-German bilinguals. Although there are many different views on the explanation, distinction and similarities of code switching and borrowing, these two elements are still confused with each other.

Keywords