Ödünçleme ve Kod Kaydırımı Ayrımı Üzerine Bazı Tartışmalar

Author :  

Year-Number: 2022-34
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-20 14:03:42.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Dili
Number of pages: 262-280
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Belirli bir bağlam içerisindeki tek sözcüklerin kod kaydırımı mı yoksa ödünçleme mi olduğunu anlamak bazen güç olabilmektedir. Kod kaydırımı (code-switching) genel olarak iki veya daha fazla dil kodunun bir konuşma veya bağlam içerisinde dönüşümlü veya birbirinden bağımsız olması olarak tanımlanabilir. Ödünçleme (borrowing) ise bir başka dilden çeşitli siyasal, toplumsal, kültürel, ekonomik vb. nedenlerle öğe alma durumudur. Ödünçleme, kod kaydırımıyla benzer olarak sesbirim, sözcük, biçimbirim ve sözdizim düzeylerinde olmak üzere dilin her düzeyinde görülebilmektedir. Makalemizde, kod kaydırımı ve ödünçleme arasındaki ayrımı çeşitli görüşlerle daha da belirginleştirmeyi, benzerlikleri ve farklılıkları bir nebze de olsa gerek açıklamalarla, gerekse Türkçe-Almanca iki dillilerden edindiğimiz örneklerle netleştirmeyi amaçlamaktayız. Her ne kadar kod kaydırımı ve ödünçleme konularının açıklanmasına, ayrımına ve benzerliklerine ilişkin birçok farklı görüş bulunsa da bu iki unsur halen birbirleriyle karıştırılmaktadır. Belirtilen karışıklığı en aza indirgemek ve kod kaydırımı ile ödünçleme kavramlarını daha keskin bir şekilde birbirinden ayırmak amacıyla örneklerle birlikte konu üzerinde gerçekleşen tartışmalardan bazılarını karşılaştırmalı olarak sunacağız.

Keywords

Abstract

It is sometimes difficult to understand whether single words in a given context are code switching or borrowings. Code-switching can generally be defined as alternating or independent usage of two or more language codes in a conversation or context. Borrowing, on the other hand, can be defined as taking items from another language for various political, social, cultural and economic reasons. Borrowing can be seen at all levels of the language, including at the phoneme, word, morpheme and syntax levels, similar to code-switching. In our article, we aim to further clarify the distinction between code switching and borrowing with various views, and to clarify the similarities and differences to a bit, both with explanations and with examples from Turkish-German bilinguals. Although there are many different views on the explanation, distinction and similarities of code switching and borrowing, these two elements are still confused with each other.

Keywords


 • Albayrak, Tuğba (2020). Almanya’da yaşayan 3. kuşak Türklerde sık kullanılan kod aktarım türleri-bir söylem analizi. [Yüksek lisans tezi]. Selçuk Üniversitesi.

 • Ataş, Şeyhmus (2017). Mardin’de çok dillilik ve ana dili Arapça olan çok dillilerde kod değiştirimleri [Yüksek lisans tezi]. Çağ Üniversitesi.

 • Bentahila, Abdel}li and Davies, Eileen D. (1983). The syntax of Arabic & French code-switching. Lingua 59, 301–30.

 • Eastman, C. M. (ed.) (1992) Codeswitching. Journal of Multilingual and Multicultu- ral Development. Special issue, (13), 12-13.

 • Ersoy, Yazıcı H. (2017). Code-switching among languages: The instance of Bashkır literary language. Dil Araştırmaları Dergisi, (21), 61-77.

 • Grimstad, M. Berg (2017). The code switching-borrowing debate: Evidence from English-origin verbs in American Norwegian. Lingue e Linguaggio. 16(1): 3

 • Grosjean, F. (2012). Bilingualism: A short introduction. The psycholinguistics of bi- lingualism (ss. 5–25). John Wiley & Sons.

 • Haugen, E. (1956). Bilingualism in the Americas. American Dialect Society.

 • Haspelmath, M. (2009). Lexical borrowing: Concepts and issues. U. Tadmor (Ed.), Loanwords in the world’s languages: A comparative handbook (ss. 35-54). Mouton de Gruyter

 • Heath, Jeffrey (1989). From codeswitching to borrowing. A case study in Mo- roccan Arabic. Kegan.

 • İmer, K}mile; Kocaman, Ahmet ve Özsoy, A. Sumru (2011). Dilbilim sözlüğü. Boğa- ziçi Üniversitesi Yayınevi.

 • Killi, Yılmaz G. (2014) İlya Topoyev'in öykülerinde Hakasça-Rusça kod değiştirme. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 11(1), Mart 2014, 208-234.

 • MacSwan, J. (1999). A minimalist approach to intrasentential code switching. Gar- land.

 • MacSwan, J., & S. Colina (2014). Some consequences of language design: Codeswitc- hing and the PF interface. Grammatical Theory and Bilingual Codeswitching, 185-210. MIT Press.

 • Manfredi, Stefano vd. (2015). Language contact, borrowing and codeswitching. John Benjamin Publishing Company. Universit{ di Torino.

 • Matras, Yaron (2009). Language contact. CUP.

 • McCormick & Kay M. (1994). Code-switching and mixing. Ron E. Asher (Ed.), In The encyclopaedia of languages and linguistics (ss. 581–587). Pergamon Press.

 • Mesthrie, Rajend (Ed.) (2011). The Cambridge handbook of sociolinguistics. Camb- ridge University Press.

 • Myers, G. (2006). Identifying place: Where are you from? Journal of Sociolinguistics 10: 320–43.

 • Myers-Scotton, Carol (1992). Comparing codeswitching and borrowing. Journal of Multilingual and Multicultural Development 13(1-2): 19–39.

 • Myers-Scotton, C. (1993). Duelling Languages: Grammatical Structure in Code Switching. Oxford University Press.

 • Myers-Scotton, C. (1993a). Social motivation for codeswitching: Evidence from Afri- ca. Oxford: Clarendon Press.

 • Myers-Scotton, C. and Jake & Janice L. (Ed.) (2000). Testing a model of morpheme classification with language contact data. Special issue of the International Journal of Bilingualism 4/1.

 • Myers-Scotton (2002). Contact linguistics: Bilingual encounters and grammatical outcomes. Oxford University Press.

 • Poplack, Shana. (1978). Dialect acquisition among Puerto Rican bilinguals. Langu- age in Society 7: 89–103.

 • Poplack, S. (1980). Sometimes I will Start a sentence in Spanish Y Termino En Es- panol: Toward a Typology of Code Switching. Mouton de Gruyter , 581-618.

 • Poplack, S. & R. Duran (Ed.) (1981). Syntactic structure and social function of code- switching . Latino language and communicative behavior , 169 84. Ablex . #13#.

 • Poplack, S. & N. Dion. (2012). Myths and facts about loanword development. Lan- guage Variation and Change 24 (3). 279-315.

 • Romaine, Suzanne (1989). Bilingualism. Blackwell.

 • Sankoff, D., Poplack, Shana and Vanniarajan, Swathi (1990). The case of the nonce loan in Tamil. Language Variation and Change 2/1: 71–101

 • Thomason, S. G. (2001). Language contact. Edinburgh University Press.

 • Thomason, S. G , R. D. Janda & B. D. Joseph (Eds) (2003). Contact as a source of lan- guage change. A Handbook of Historical Linguistics, 687-712. Blackwell.

 • van Coetsem, F. (2000). A General and Unified theory of the transmission process in language contact (Monographien zur Sprachwissenschaft 19). Universitätsverlag Winter.

 • Z|ňov|, Sona (2011). Code-switching as a communicative strategy in bilingual child- ren [Yüksek lisans tezi]. Masaryk Üniversitesi İngiliz ve Amerikan Çalışmaları Bölümü.

                                                                                                    
 • Article Statistics