Türk Toplumu Perspektifinden Küresel Politika Paradigmalarının ve Ulusal Modellerin Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2022-34
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-05 10:33:46.0
Language : Türkçe
Konu : İktisadi Düşünce
Number of pages: 79-96
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küresel ekonomide istikrarlı ekonomik büyümeyi sağlayan ve başarılı kabul edilen ulusal kamu politikası modelleri vardır. Ülkelerden bazıları örneğin, Amerika ve İngiltere gibi piyasa merkezli yani, liberal politikalar ile dünyanın en zengin ve güçlü ülkeleri olmuşlardır. Ülkelerden bazıları ise Fransa veya Japonya, Güney Kore gibi devlet merkezli politikalar ile dünyanın en başarılı ülkeleri olmuşlardır. Bu yüzden herhangi bir ulusal kamu politikası modelinin en iyi model olduğunu söylemek doğru olmaz.  Tanzimatla birlikte Türk toplumunun kapitalistleşmesi için bu iki önemli küresel politika paradigması uygulanmaktadır. Aydınların bir kısmı liberal iktisat politikalarını Osmanlıyı kurtaracak tek çare olarak görmüştür. Liberal iktisat politikalarının tehlikeli sonuçlar doğuracağını düşünen aydınların diğer bir kısmı ise devletçi iktisat politikalarını savunmuşlardır. Ancak, her iki politika paradigması da temelde kapitalist bir toplum düzeninin yaratılması amacını taşımaktadır. Kurtuluş Savaşının kazanılmasından sonra yeni kurulan Türk Devleti’nin hızlı kalkınması ve sanayileşmesi için bu iki küresel politika paradigmasının uygulandığı görülmektedir. Bu bağlamda çalışmada Türk toplumunda küresel politika paradigmalarının ulusal model üzerindeki etkileri anlatılmaktadır.

Keywords

Abstract

There are succesful national public policy models that provide stable economic growth in the global economy. Some of the countries, such as USA and England, have become the richest countries with market-oriented policies. The countries such as France, Japan and South Korea have become economically successful with state-centered policies. Therefore, it would not be correct to say that any national public policy model is the best model of the world. With the Tanzimat reforms, these two important global policy paradigms were applied for the development of industry in Turkish society. Some of the Turkish intellectuals anticipate liberal economic policies as the only solution to save the Ottoman Empire. However another part of the Turkish intellectuals, who thought that liberal economic policies would lead to dangerous results, defended statist economic policies for capitalist transformation. However, either liberal or statist, both global policy paradigms basically aim to create a capitalist economic order in Turkish society. The two global policy paradigms were also applied for the rapid industrialization of the newly established Turkish State after 1923. In recent years Keynesianism and Monetarism are the popular known names for the global policy paradigms. In this study, the ways in which the global paradigms like Keynesianism and Monetarism affect the Turkish national public policy model are explained.

Keywords


 • Alper, C. E. ve Öniş, Z. (2001), “Financial globalization, the democratic deficit and recurrent crises in emerging markets: the Turkish experience in the aftermath of capital account liberalization”. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

 • Aygül, H. H. (2014), Zihniyet, din ve iktisat. Açılımkitap.

 • Çakmak, D. (2011), Osmanlı iktisat düşüncesinin evrimi, (1. Baskı), Sena Ofset Ambalaj Matbaacılık.

 • Göçer, K. (2022), Türk iktisat zihniyeti. Lejand Kitap.

 • Hass, J. (2007), Economic sociology: An introduction. Routledge.

 • Hira, K. (2018), Orta yol: Üçüncü yol’dan orta yol’a. Phoenix Yayınevi.

 • Kaçmazoğlu, H. B. (2013), Türk sosyoloji tarihi üzerine araştırmalar (5. Baskı). Doğu Kita- pevi.

 • Kaçmazoğlu, H. B. (2011), Türk sosyoloji tarihi III: yeni Türkiye’de sosyolojinin düşünsel ve kurumsal temeller. Kitabevi.

 • Kepenek, Y. (2011), Development and structure of the Turkish economy, (1. Baskı). ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim AŞ.

 • Kepenek, Y. ve Yentürk, N. (2008), Türkiye ekonomisi, (21. Baskı) Remzi Kitapevi.

 • Okur, İ. (2009), Japonya: bir yükselişin kısa hikayesi. Okursoy Kitapları, Cep Kitapları Dizisi.

 • Sayar, A. G. (2006), Ülgener yazıları. Derin Yayınevi.

 • Sayar, A. G. (2013), Osmanlı iktisat düşüncesinin çağdaşlaşması (5. Baskı). Ötüken.

 • Skousen, M. (2014), İktisadi düşünce tarihi: Modern iktisadın inşası (Çev.: M. Acar-E. Er- dem-M. Toprak). Liberte Yayıncılık.

 • Skousen, M. (2011), The making of modern economics. M. E. Sharpe Inc.

 • Taşkın, Y. (2016), Sosyal demokrasi ve din. Bencekitap.

 • Tekeli, İ. (2017), “1980’li Yıllarda Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm, Modernitenin Aşınma- sı ve Planlama”, R. F. Barbaros ve E. J. Zurcher, (Ed.), Modernizmin Yansımaları. Efil Yayınevi.

 • Tosun, G. E. (2016), Sosyal demokrasi ve ilkeleri. Bencekitap.

 • Yankaya, D. (2014), Yeni İslam burjuvazisi: Türk modeli. İletişim Yayınları.

 • Zaim, S. (2007), Türkiye’nin yirminci yüzyılı (Cilt: 1). İşaret Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics