Ortaokul Öğrencilerinin Suriyeli Göçmen Öğrencilerin Eğitim Ortamlarındaki Uyumlarına Yönelik Görüşleri

Author:

Year-Number: 2022-34
Number of pages: 115-131
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde dünyada birçok devletin, özellikle de Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri Suriyeli göçmenlerin topluma kazandırılması ve vatandaşlık bilinciyle topluma uyum sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlamasıdır. Bu sürecin en önemli aşamasını şüphesiz eğitim kurumları ve bu kurumlarda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Türk öğrencilerin birlikte eğitim gördükleri Suriyeli göçmen çocuklar hakkında belirttikleri görüşler eğitim ile ilgili olarak sürecin çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya koymak açısından çok önemlidir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin Suriyeli göçmen öğrencilerin eğitim ortamlarındaki uyumlarına yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yönteminin fenomenoloji (olgu bilim) deseniyle oluşturulmuştur. Bu doğrultuda Ankara ili Altındağ ilçesinde öğrenim gören, sınıflarında Suriyeli göçmen öğrencilerin yoğun olduğu, 4 farklı okuldan 5., 6., 7. ve 8. sınıflardaki farklı şubelerden toplam 30 öğrenci amaçlı örneklem yöntemiyle araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerden bağımsız kelime ve cümle ilişkilendirme testi ve çizme-yazma tekniğinin yazma boyutunda değerlendirilen kompozisyon ile toplanan veriler içerik analiziyle çözümlenmiş ve tablolar haline getirilmiştir.  Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre ortaokul öğrencilerinin Suriyeli göçmen akranlarına yönelik görüşlerinin genellikle olumlu olduğu, Suriyeli akranlarının sorunlarına çoğunlukla empati kurarak yaklaştıkları ve çözüm önerisinde bulundukları belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarından hareket ederek göçmenlerin yaşadıkları sıkıntılar, ortak değerler, Suriye’deki savaşın olumsuz etkilerine yönelik eğitimin tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde planlamaların yapılabileceği ve farklı yaş grupları, ölçme araçları ve araştırma teknikleri ile benzer çalışmaların yapılabileceği önerilmiştir.

 

Keywords

Abstract

At the present, the integration of Syrian immigrants into society and the effective completion of their social integration process with citizenship awareness are among of the most significant issues of many states in the world, especially in Turkey, is. There is no doubt that the most essential phase of this procedure is the educational institutions and the students studying at these institutions. The opinions mentioned by Turkish students about the Syrian immigrant children they are studying with are quite crucial with regard to revealing the positive and negative influences of the process on children about education. Within this respect, the purpose of the study is to analyze the views of secondary school students on the adaptation of Syrian immigrant students in their educational environment. The research is based on the Phenomenology pattern of qualitative research method. For this aim, 4 different schools in Altındağ District of Ankara are determined where the classes are dense with Syrian immigrant students at 5., 6., 7., and 8. grades. A total of 30 students from different branches were chosen by means of targeted sampling method. The data collected by independent word and sentence association test and composition evaluated in the writing dimension of drawing-writing technique from the students participating in the study were analyzed by content analysis and turned into tables. According to results of the study, it was found out that the opinions of secondary school students about their Syrian immigrant peers were generally positive and they approached Syrian peers’ problems mostly with empathy and offered solutions. Based on the results of the research, it has been suggested that plans can be made to cover all the stakeholders of education regarding the problems experienced by immigrants, common values, and the negative effects of the war in Syria, and similar studies can be carried out with different age groups, measurement tools and research techniques.

Keywords