İş Tatmininin Örgütsel Performans Üzerine Etkisi: Erciş Şeker Fabrikası Örneği

Author:

Year-Number: 2022-34
Number of pages: 246-261
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişen hızlı teknolojiyle birlikte hem kamu hem de özel sektör işverenleri,  iş görenlerden maksimum düzeyde fayda sağlayabilmek için iş görenlerin işe yönelik katılımlarını artırmaya çabalamaktadır. Bu çabalarında iş tatmini doğrudan belirleyici olabilmektedir. Yapılan çalışmalar, iş tatmini ile işe yönelik katılım/performans arasında doğrusal anlamda bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada Erciş Şeker Fabrikasındaki 252 çalışanın iş tatminlerinin örgütsel performansı nasıl etkilediği ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmadan anket yoluyla elde edilen veriler SPSS paket programına işlenmiştir. Elde edilen verilere tanımlayıcı istatistikler, Basit Regresyon analizi, faktör analizleri ve son olarak hipotezleri test etmek amacıyla Tek yönlü ANOVA testi uygulanmıştır.  Araştırmada kullanılan 8 hipotezden 5 tanesi kabul edilmiş, 3 tanesi reddedilmiş, İş tatminin örgütsel performansa yönelik istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu gibi aralarındaki ilişkinin olmadığı hipotezlerde belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

With the developing fast technology, both public and private sector employers are trying to increase the participation of the employees in order to get maximum benefit from the employees. Job satisfaction can be a direct determinant in these efforts. Studies show that there is a linear relationship between job satisfaction and job involvement/performance. In this study, it has been tried to measure how job satisfaction of 252 employees in Erciş Sugar Factory affects organizational performance. The data obtained from the research through the questionnaire were processed into the SPSS package program. Descriptive statistics, Simple Regression analysis, factor analyzes and finally One-way ANOVA test were applied to the obtained data to test the hypotheses. Of the 8 hypotheses used in the research, 5 were accepted, 3 were rejected. It was determined in the hypotheses that there is no statistically significant and positive relationship between job satisfaction and organizational performance.

 

Keywords