İş Tatmininin Örgütsel Performans Üzerine Etkisi: Erciş Şeker Fabrikası Örneği

Author :  

Year-Number: 2022-34
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-01 20:51:44.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 246-261
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişen hızlı teknolojiyle birlikte hem kamu hem de özel sektör işverenleri,  iş görenlerden maksimum düzeyde fayda sağlayabilmek için iş görenlerin işe yönelik katılımlarını artırmaya çabalamaktadır. Bu çabalarında iş tatmini doğrudan belirleyici olabilmektedir. Yapılan çalışmalar, iş tatmini ile işe yönelik katılım/performans arasında doğrusal anlamda bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada Erciş Şeker Fabrikasındaki 252 çalışanın iş tatminlerinin örgütsel performansı nasıl etkilediği ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmadan anket yoluyla elde edilen veriler SPSS paket programına işlenmiştir. Elde edilen verilere tanımlayıcı istatistikler, Basit Regresyon analizi, faktör analizleri ve son olarak hipotezleri test etmek amacıyla Tek yönlü ANOVA testi uygulanmıştır.  Araştırmada kullanılan 8 hipotezden 5 tanesi kabul edilmiş, 3 tanesi reddedilmiş, İş tatminin örgütsel performansa yönelik istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu gibi aralarındaki ilişkinin olmadığı hipotezlerde belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

With the developing fast technology, both public and private sector employers are trying to increase the participation of the employees in order to get maximum benefit from the employees. Job satisfaction can be a direct determinant in these efforts. Studies show that there is a linear relationship between job satisfaction and job involvement/performance. In this study, it has been tried to measure how job satisfaction of 252 employees in Erciş Sugar Factory affects organizational performance. The data obtained from the research through the questionnaire were processed into the SPSS package program. Descriptive statistics, Simple Regression analysis, factor analyzes and finally One-way ANOVA test were applied to the obtained data to test the hypotheses. Of the 8 hypotheses used in the research, 5 were accepted, 3 were rejected. It was determined in the hypotheses that there is no statistically significant and positive relationship between job satisfaction and organizational performance.

 

Keywords


 • Açan, A.M.(2015). Psikolojik sermayenin iş tatminine etkisi: Hava trafik kontrolörleri üzerine bir araştırma [Yüksek Lisans Tezi]. İnönü Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü. Malatya.

 • Altunoğlu, E. ve Karaman, F.(2005). İş tatmini ve organizasyon yapısı: Kamu üniversiteleri üzerine ampirik bir inceleme. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2), 83-97

 • Bayrak Kök, S.(2006). İş tatmini ve örgütsel bağlılığın incelenmesine yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 291-317 Çakıl, R. Güney, S.(2017). İşletmelerde performans değerlendirmenin çalışanların iş tatminine etkisi ve bir uygulama. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14(53), 4560.

 • Çelik Y. ve Demir B.(2020). İş görenlerin iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeylerinin per- formansları üzerindeki etkisinin incelenmesi. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 1(2), 29-49.

 • Hong, L., Yang, Z. ve Alison W.(2019), Job satisfaction among hospital nurses. International Journal of Nursing Studies, 94, 21-31

 • Gür, D.(2006). Özelleştirmenin iş tatmini üzerine etkisi Kütahya şeker fabrika a.ş. uygulama- sı [Yüksek Lisans Tezi]. Dumlupınar Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya

 • Karaman, D.(2018). Demografik özelliklerin iş tatmini üzerindeki etkisi: Eğitim sektörün- de bir uygulama. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 65-78

 • Koç, H. & Biçen, G.(2019). işgören mutluluk düzeylerinin iş tatmini ve iş performansı üze- rine etkileri: Konaklama işletmelerinde bir inceleme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1450-1468.

 • Nergiz, E. Yılmaz, F.(2016). Çalışanların iş tatmininin performanslarına etkisi: Atatürk ha- valimanı gümrüksüz satış işletmesi örneği. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14, 50-58.

 • Onabolu, O. McDonald, F. and Gallagher, J.E. (2018). High job satisfaction among orthodon- tic therapists: A UK workforce survey. British Dental Journal, 224, 237-245

 • Özaydın, M. M. & Özdemir, Ö.(2014). Çalışanların bireysel özelliklerinin iş tatmini üzerin- deki etkileri: Bir kamu bankası örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 251-281.

 • Robbins, S.P. (2001). Organizational behavior, ninth edition. Prentice Hall.

 • Sosyal, A. ve Tan, M. (2013). İş tatminini etkileyen faktörlerle ilgili hizmet sektöründe ya- pılan bir araştırma: Kilis ili kamu ve özel banka personeli örneği. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2), 45-63.

 • Sökmen, A.(2019), Örgütsel özdeşleşme, örgütsel bağlılık ve iş tatmini ilişkisi: Otel işlet- melerinde bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(2), 980990.

 • Yemez, İ.(2016). Doğrulayıcı faktör analizi ile sosyal medya reklamlarına yönelik tutum ölçeğinin yapı geçerliliğinin incelenmesi: Cumhuriyet üniversitesi İİBF’de bir uygulama. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(2), 108-110.

 • Yüksel İ.(2005). İş-aile çatışmasının kariyer tatmini, iş tatmini ve iş davranışları ile ilişkisi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 301-314

 • Zhuo, Z. Guoshuai, S. Lingui, L. Ying, B.(2020), Job satisfaction among primary care physi- cians in western China, 21(1): 219. doi: 10.1186/s12875-020-01292-w.

                                                                                                    
 • Article Statistics