İslam İş Ahlâkının İş Çıktılarına Etkileri: Van İlindeki Bankalar Üzerine Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-34
Number of pages: 132-148
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslam inancını benimsemiş toplumlarda iş ahlakının İslam’a uygun olması büyük önem taşımaktadır. İslam iş ahlâkında İş görenlerin iş tatminleri, örgütsel bağlılıkları ve işten ayrılma niyetleri sadece materyalist bir bakış açısıyla değerlendirilmemekte aynı zamanda işin manevi boyutuna da odaklanmaktadır. Çalışmamızda İslam iş ahlakının (İİA) iş tatmini (İT), örgütsel bağlılık (ÖB) ve işten ayrılma niyetine (İAN) olan etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Van ili merkez ilçelerdeki katılım ve mevduat bankalarında farklı pozisyon ve görevlerde çalışan 151 kişiye anket uygulanmış ve elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Verilerin kodlanmasında ve analizinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Bu doğrultuda çalışmamızda dört tane ölçme aracı kullanılmıştır. Bunlar İslam iş ahlâkı ölçeği, iş tatmini ölçeği, örgütsel bağlılık ölçeği ile işten ayrılma niyeti ölçeğidir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi sonucunda kamu mevduat bankalarında İslam iş ahlakının iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Bunun aksine özel mevduat, kamu katılım ve özel katılım bankalarında İslam iş ahlakının iş tatmini ile örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda İslam iş ahlakının kamu mevduat bankalarında işten ayrılma niyeti üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Fakat özel mevduat, kamu katılım ve özel katılım bankalarında İslam iş ahlakının işten ayrılma niyeti üzerinde negatif yönlü anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

It is important that business ethics adhere to Islamic in societies that have accepted Islam. Islam work ethics focuses on the spiritual aspect of the job in addition to evaluating individuals' job satisfaction, organizational loyalty, and intention to leave the job from a materialistic perspective. In our study, it is aimed to reveal the effect of Islamic business ethics on job satisfaction, organizational commitment and turnover intention. In this context, 151 employees working in various roles and positions in participation and deposit banks in the central districts of Van were given a questionnaire, and the results were statistically analyzed. The coding and analysis of the data were done using the SPSS 20 package program. In this context, four measurement tools were used in our study. These are the Islam work ethics scale, the job satisfaction scale, the organizational commitment scale, and the intention to leave scale. As a result of the statistical analysis of the data obtained, it has been determined that Islamic business ethics does not have any effect on job satisfaction and organizational commitment in public deposit banks. On the contrary, it seemed that Islamic work ethic has a significant effect on job satisfaction and organizational commitment in private deposit, public participation and private participation banks. At the same time, it was seen that Islamic business ethics did not have any effect on the intention to leave in public deposit banks. However, it has been determined that Islamic business ethics has a negative and significant effect on intention to leave in private deposit, public participation and private participation banks.

Keywords