İslam İş Ahlâkının İş Çıktılarına Etkileri: Van İlindeki Bankalar Üzerine Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2022-34
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-05 10:36:25.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 132-148
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslam inancını benimsemiş toplumlarda iş ahlakının İslam’a uygun olması büyük önem taşımaktadır. İslam iş ahlâkında İş görenlerin iş tatminleri, örgütsel bağlılıkları ve işten ayrılma niyetleri sadece materyalist bir bakış açısıyla değerlendirilmemekte aynı zamanda işin manevi boyutuna da odaklanmaktadır. Çalışmamızda İslam iş ahlakının (İİA) iş tatmini (İT), örgütsel bağlılık (ÖB) ve işten ayrılma niyetine (İAN) olan etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Van ili merkez ilçelerdeki katılım ve mevduat bankalarında farklı pozisyon ve görevlerde çalışan 151 kişiye anket uygulanmış ve elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Verilerin kodlanmasında ve analizinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Bu doğrultuda çalışmamızda dört tane ölçme aracı kullanılmıştır. Bunlar İslam iş ahlâkı ölçeği, iş tatmini ölçeği, örgütsel bağlılık ölçeği ile işten ayrılma niyeti ölçeğidir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi sonucunda kamu mevduat bankalarında İslam iş ahlakının iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Bunun aksine özel mevduat, kamu katılım ve özel katılım bankalarında İslam iş ahlakının iş tatmini ile örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda İslam iş ahlakının kamu mevduat bankalarında işten ayrılma niyeti üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Fakat özel mevduat, kamu katılım ve özel katılım bankalarında İslam iş ahlakının işten ayrılma niyeti üzerinde negatif yönlü anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

It is important that business ethics adhere to Islamic in societies that have accepted Islam. Islam work ethics focuses on the spiritual aspect of the job in addition to evaluating individuals' job satisfaction, organizational loyalty, and intention to leave the job from a materialistic perspective. In our study, it is aimed to reveal the effect of Islamic business ethics on job satisfaction, organizational commitment and turnover intention. In this context, 151 employees working in various roles and positions in participation and deposit banks in the central districts of Van were given a questionnaire, and the results were statistically analyzed. The coding and analysis of the data were done using the SPSS 20 package program. In this context, four measurement tools were used in our study. These are the Islam work ethics scale, the job satisfaction scale, the organizational commitment scale, and the intention to leave scale. As a result of the statistical analysis of the data obtained, it has been determined that Islamic business ethics does not have any effect on job satisfaction and organizational commitment in public deposit banks. On the contrary, it seemed that Islamic work ethic has a significant effect on job satisfaction and organizational commitment in private deposit, public participation and private participation banks. At the same time, it was seen that Islamic business ethics did not have any effect on the intention to leave in public deposit banks. However, it has been determined that Islamic business ethics has a negative and significant effect on intention to leave in private deposit, public participation and private participation banks.

Keywords


 • Ahmad, M. S. (2011). Work Ethics: An İslamic prospective. International Journal of Human Sciences, 8(1), 850-859.

 • Allen, N. J. & Meyer, J.P. (1990). The measurement and the antecedents of affective, conti- nuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.

 • Ali, A.J. (2005). Islamic perspectives on management and organization. Edward Elgar Pub- lishing.

 • Ali, A. J. & Al-Kazemi, A. A. (2007). Islamic work ethic in Kuwait. Cross Cultural Manage- ment: An International Journal, 14(2), 93-104.

 • Ali, A. J. & Al-Owaihan A. (2008). Islamic work ethic: A critical review. Cross Cultural Ma- nagement: An International Journal, 15(1), 5-19.

 • Aşık, C. (2010). Örgütlerdeki çatışma nedenleriyle çalışanların performansları arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve bir uygulama [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Beekun, R. İ. (1996). Islamic business ethics. Herndon.

 • Bıyık, Y. Şimşek T. ve Sökmen A. (2016). The mediatıng role of organizational commitment on the effect of ethical climate on job satisfaction and turnover intention: research on a holding's managers. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 1, 237-249.

 • Ghazzawi, I. (2008). Job satisfaction antecedents and consequences: A new conceptual framework and research agenda. The Business Review, 11(2), 1-10.

 • Haroon, M. Zaman H.M.F. & Rehman, W. (2012). The relationship between Islamic work ethics and job satisfaction in healthcare sector of Pakistan. International Journal of Contemporary Business Studies, 3(5), 6-12.

 • Hayati, K. & Caniago I. (2012). Islamic work ethic: the role of ıntrinsic motivation, job satis- faction, organizational commitment and job performance. International Congress on Interdisciplinary Business and Social Science.

 • İbn Mace, Ebu Abdillah Muhammed b. Yezid. (1993) Sünen. Çağrı Yayınları.

 • Kamaluddin, N. & Manan S. K. (2010). The conceptual framework of İslamıc work ethıc (Iwe). Malaysian Accounting Review. 9(2), 57-70.

 • Kaya, C. ve Zaim H. (2015). İslâmî değerlerin çalışan memnuniyetine etkisi: bir katılım bankası uygulaması. İ. Ü. İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 26(78), 58-86.

 • Khadijah, Siti, A.M., Kamaluddin N. & Salin A.S.A.P. (2015). Islamic work ethics (IWE) prac- tice among employees of banking sectors. Middle-East Journal of Scientific Research, 23 (5), 924-931.

 • Kompanian, A. (2013).The relationship between İslamic work ethics, job related outcomes and conflict resolution styles in İran. Master Of Business Administration, Eastern Mediterranean University.

 • Manan, S. K., Kamaluddin N. & Salin, A. S.A.P. (2013). Islamic work ethics and organizatio- nal commitment: evidence from employees of banking institutions in Malaysia. Pertanika Journals, Soc. Sci. & Hum., 21 (4), 1471 – 1489.

 • Nelson, D. L., & Quick, J. C. (2012). Organizational behaviour: Science, The Real World, and You (8th Edition). South-Western Cengage Learning.

 • Nursi B. S. (2013). Lemalar (11. Baskı . Rnk Neşriyat.

 • Obiekwe, O., & Obibhunun, L. (2019). Impact of employee job satisfaction on organizatio- nal performance. Academic Journal of Current Research, 6(12), 6-12.

 • Özpehlivan, M. (2018). İş tatmini: Kavramsal gelişimi, bireysel ve örgütsel etkileri, yararla- rı ve sonuçları. Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 43-70.

 • Ragab Rizk, R. (2008). Back to basics: an Islamic perspective on business and work ethics. Social Responsibility Journal, 4(1/2), 246-254.

 • Robbin, S.P. (2005). Organizational behavior. Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.

 • Rokhman, W. (2010). The effect of İslamic work ethics on work outcomes. EJBO Electronic Journal Of Business Ethics and Organization Studies, 15(1).

 • Sadozai, A.M., Marri, M.Y.K., Zaman, H. M. F., Yousufzai, M. I. & Nas, Z. (2013). Moderating role of İslamic work ethics between the relationship of organizational commitment and turnover ıntentions: a study of public sector of Pakistan. Mediterranean Journal of Social Sciences, Published by MCSER-CEMAS-Sapienza University of Rome, 4(2).

 • Saruhan, Ş.C. ve Özdemirci, A. (2013). Bilim, felsefe ve metodoloji (4.Baskı). Beta Yayınları.

 • Sager, J.K., Yi, J., & Futrell, C.M. (1998). A model depicting salespeople’s perceptions. Jour- nal of Personal Selling and Sales Management, 18, 1-18.

 • Spector, P. (1997). Job satisfaction: Application, assessment, cause and consequences. Sage Publications.

                                                                                                    
 • Article Statistics