İlkokul Öğretmenlerinin Hata Yönetimi Kültürüne Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-34
Number of pages: 224-235
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmenlerin hata yönetimi kültürüne yönelik görüşlerini değerlendirmek amacı ile yürütülen bu çalışmanın örneklemini, Elazığ il merkezindeki ilkokullarda görev yapan 745 oluşturmaktadır. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Örneklem seçilirken tabakalı ve basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak amacı ile araştırmacı tarafından oluşturulan “Hata Yönetimi Kültürü”  ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonunda ede edilen sonuçlara göre, öğretmenlerin hata yönetimi kültürüne yönelik görüşleri katılıyorum düzeyinde sonuçlanmıştır.  “Hata paylaşımı” alt boyutunda öğretmen görüşleri arasında cinsiyet, kıdem ve mezuniyet değişkenleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. “Hataya Tepki” alt boyutunda cinsiyet ve branş değişkenlerine göre ve  “Hatadan Kaçınma”  alt boyutuna ait görüşler arasında da sadece branş ve mezuniyet değişkeni açısından anlamlı bir fark bulunmuştur. “Hata Yetkinliği”  alt boyutunda herhangi bir değişken açısından anlamlı fark bulunmamıştır.

Keywords

Abstract

The sample of this study, which was carried out with the aim of evaluating the views of teachers on error management culture, consists of 745 students working in primary schools in the city center of Elazığ. A descriptive survey model was used in the study. Stratified and simple random sampling method was used when selecting the sample. In order to collect the data of the research, the "Error Management Culture" scale created by the researcher was used. According to the results obtained at the end of the research, teachers' views on error management culture were concluded at the level of agree. In the sub-dimension of "error sharing", a significant difference was found between the variables of gender, seniority and graduation among teachers' opinions. A significant difference was found between gender and branch variables in the "Response to Error" sub-dimension, and between the views on the "Error Avoidance" sub-dimension only in terms of the branch and graduation variable. There was no significant difference in terms of any variable in the "Error Competence" sub-dimension.

Keywords